Opatření děkana D 124
výjimce z harmonogramu akademického roku

ve znění ze dne 31. července 2023

Studium na Přírodovědecké fakultě se obecně řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (dále jen Zákon), vnitřními předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vnitřními předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen PřF JU). Mezi tyto předpisy patří i každoročně vydávané Opatření děkana o organizaci akademického roku.

PřF JU podporuje zapojování svých studentů do výzkumných projektů a vytváří organizační podmínky pro takové zapojení. Toto opatření specifikuje podmínky pro výjimečný zápis studentů do studia v předstihu před termíny danými příslušným Opatřením děkana o organizaci akademického roku.      

 

Článek 1. Zápis do studia mimo určený termín

  1. O zápis do studia mimo určený termín mohou požádat všichni uchazeči přijatí ke studiu. Žádost se podává děkanovi fakulty prostřednictvím studijního oddělení PřF JU. Žádost musí být řádně zdůvodněná a musí obsahovat jméno a kontaktní údaje vedoucího zamýšlené kvalifikační práce.
  2. Děkan si vyžádá stanovisko vedoucího zamýšlené kvalifikační práce, tj. zda je dřívější nástup do studia nezbytný a z jakých důvodů.
  3. V případě schválení žádosti je student zapsán do nejbližšího následujícího semestru, tj. nemůže být zapsán do semestru již běžícího. Toto ustanovení neplatí, pokud od začátku akademického roku neuplynulo více než patnáct kalendářních dní.
  4. V případě žádosti se uchazeč osobně dostaví na studijní oddělení PřF JU v dohodnutém termínu a současně se zápisem podá zadávací protokol kvalifikační práce podle opatření děkana D48 opatřený všemi potřebnými podpisy.

 

Článek 2. Poplatky za další studium

  1. Dny studia rozhodné pro stanovení poplatků za delší studium podle § 58 odstavce 3 Zákona se počítají ode dne skutečného zápisu.
  2. Pokud dojde k vyčerpání počtu dnů bezplatného studia může student po obdržení výměru poplatku za delší studium požádat o jeho snížení. V případě zápisu do studia podle Článku 1 tohoto opatření děkan sníží poplatek za delší studium o poměrnou částku odpovídající počtu celých měsíců mezi skutečným zápisem a termínem zápisu dle příslušného Opatření děkana o organizaci akademického roku. Tímto není dotčeno právo děkana v případech hodných zvláštního zřetele snížit poplatek o vyšší částku.    

 

Článek 3. Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření vstupuje v platnost dnem vydání.
  2. Toto opatření se vztahuje i na studenty zapsané do akademického roku 2023/2024 před jeho vydáním.

 

V Českých Budějovicích 31. července 2023

 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan PřF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0