Opatření děkana č. D58
o výši stipendia studentů doktorských studijních programů


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2023


Článek I
Výše stipendia

Podle § 62, odst. 1, písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., § 91, odst. 4, písm. c) téhož zákona a čl. 13, Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích stanovuji pro období počínající 1. října 2023 výši základního stipendia studentů doktorských studijních programů ve standardní době prezenční formy studia takto.

Od shora uvedeného termínu obdrží studenti doktorských studijních programů základní stipendium (ve smyslu § 91 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.) ve výši:

  1. Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých) za kalendářní měsíc pro studenty v prvých dvanácti měsících studia a dále pro studenty v třináctém a dalších měsících studia, pokud již splnili povinnost předložit kritickou literární rešerši problematiky své disertace a přednést referát o plánu a metodice své disertace na semináři katedry (tj. získali příslušné zápočty);

Studentům, kteří již získali zápočet za literární rešerši a za metodický seminář přednesený na katedře nebo ústavu, plní řádně studijní povinnosti i ostatní podmínky uložené jim studijním řádem, a prezentovali výsledky své vědecké práce*) následujícími způsoby, může být základní stipendium zvýšeno na návrh školitele i před ukončením prvního roku studia na: 

  2. Kč 11 000,- (slovy: jedenáct tisíc korun českých) za kalendářní měsíc v případě, že osobně prezentovali poster na mezinárodní konferenci**) nebo jsou členy autorského kolektivu článku v časopise s impaktním faktorem;

  3. Kč 11 500,- (slovy: jedenáct tisíc pět set korun českých) za kalendářní měsíc v případě, že přednesli přednášku na mezinárodní konferenci**);

  4. Kč 12 500,- (slovy: dvanáct tisíc pět set korun českých) za kalendářní měsíc v případě, že uveřejnili výsledky své vědecké práce formou prvoautorské publikace v časopise s impaktním faktorem.

 

Článek II
Snížení nebo odnětí stipendia

Studentům v třináctém a dalších měsících studia, kteří dosud nesplnili povinnosti uvedené výše v Článku I, odst. 1, se stipendium snižuje na 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých) za kalendářní měsíc.

Oborová rada může děkanovi navrhnout snížení stipendia na základě nesplnění jiných studijních povinností až o 75 %.

V případě, že závěrem pravidelného hodnocení doktorského studia oborovou radou je konstatování, že student nesplnil povinnosti podle individuálního studijního plánu (hodnocení C), může děkan rozhodnout o snížení nebo odnětí stipendia.

Snížení nebo odnětí stipendia je účinné od následujícího kalendářního měsíce do kalendářního měsíce, ve kterém děkan na návrh oborové rady výši stipendia opět stanoví podle odstavců 1. až 4.

 

Článek III
Ostatní ustanovení

Základní stipendium se nepřizná studentům, kteří jsou prokazatelně finančně zajištěni zvláštním stipendiem nebo mzdou v rámci mezinárodních smluv. Základní stipendium může být přiznáno studentům doktorských studijních programů, kteří studují v prezenční formě studia po standardní dobu studia. Do doby studia se přitom započtou všechny doby předchozích neúspěšných studií v doktorských studijních programech.

 

Tento dokument nahrazuje znění ze dne 2. března 2021.

V Českých Budějovicích

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

 

*) student je povinen uvádět na všech tvůrčích výstupech vzniklých v souvislosti s řešením doktorské disertační práce afiliaci k fakultě. U žádosti o navýšení stipendia doloží student splnění této povinnosti přiložením kopie stránky článku nebo posteru se svojí afiliací

**) mezinárodní konferencí se rozumí konference, kde je jednacím jazykem angličtina nebo jiný světový jazyk (a kde není zároveň jednacím jazykem čeština nebo slovenština)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0