Opatření děkana č. D 79
O udělování stipendií

ze dne 1. června 2017
ve znění ze dne 20. února 2023

Článek 1. Prospěchové stipendium

 1. Prospěchové stipendium náleží studentům prezenční formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, kteří splnili pravidla uvedená níže v tomto opatření. Stipendium přiznává děkan.
 2. Prospěchové stipendium je udělováno od 3. semestru studia do konce standardní doby studia, pokud je vážený průměr studenta za studium do 1,20 včetně, student ukončil úspěšně všechny zapsané předměty a zároveň získal alespoň 60 kreditů za předchozí dva semestry studia. Stipendium je každoročně přiznáno automaticky.
 3. Student, který nesplní kritérium váženého studijního průměru podle odstavce 2 tohoto článku z důvodu horší známky z volitelného předmětu a současně výše uvedený průměr nepřekročí 1,25, může o stipendium požádat s doložením výpočtu váženého studijního průměru za kurzy povinné a povinně volitelné.
 4. Účastnil-li se student některého z programů mezinárodních mobilit, může obdržet stipendium ještě jeden rok nad standardní dobu studia.
 5. Výše stipendia je stanovena na 1500 Kč měsíčně.
 6. Stipendium je vypláceno po dobu 10 měsíců nebo do konce studia s ohledem na ustanovení odstavců 2 a 4 tohoto článku. V případě přerušení studia je vyplácení stipendia pozastaveno do doby, než se student opět zapíše ke studiu.
 7. Výplata stipendia je provedena převodem na účet studenta vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci.

Článek 2. Stipendium za vynikající studijní a badatelské výsledky

 1. Stipendium za vynikající studijní a badatelské výsledky náleží studentům prezenční formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, kteří splnili požadavky uvedené níže a podali v určeném termínu žádost o toto stipendium. Stipendium přiznává děkan.
 2. Stipendium může být přiznáno na základě žádosti podané studentem. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách PřF JU. Musí být vyplněny všechny požadované údaje.
 3. Žadatel musí v předchozích dvou semestrech vyhovět následujícím požadavkům:
 4. a) dosáhnout výsledku, který prokazuje aktivní zapojení do badatelské činnosti a má jednu z následujících podob: osobní prezentace plakátového sdělení (posteru) na mezinárodní konferenci s textem ve světovém jazyce (v tomto případě musí být student ve víceautorském kolektivu prvním autorem) nebo osobní přednesení ústního sdělení (přednášky) ve světovém jazyce na mezinárodní konferenci nebo spoluautorství či autorství článku v periodiku s přiděleným IF (článek musí být přinejmenším přijat redakcí do tisku) nebo spoluautorství kapitoly v knize vydané v zahraničním odborném nakladatelství nebo autorství článku v recenzovaném periodiku bez přiděleného IF (žadatel je jediný nebo první autor); ve všech případech může jít o výsledky získané v rámci práce na ústavu Akademie věd ČR, nicméně v takovém případě musí být ve výsledku uvedena příslušnost studenta k Přírodovědecké fakultě JU,
 5. získat alespoň 60 kreditů,
 6. řádně ukončit všechny zapsané předměty,
 7. dosáhnout váženého studijního průměru do hodnoty 1,50.
 8. K žádosti o udělení stipendia student přiloží podklady umožňující posouzení splnění stanovených pravidel – doklad o prezentaci na konferenci, kopii zveřejněného článku, potvrzení redakční rady časopisu apod. Komise složená z proděkana pro studium a proděkana pro doktorské studium vybírá na základě podaných žádostí studenty, pro které doporučí děkanovi udělení stipendia, následujícím způsobem:

Každému uchazeči je spočteno bodové ohodnocení, a to součtem dvou částí:

 • 100*(1,5 – PP) bodů, kde PP je vážený studijní průměr za předchozí dva semestry.
 • 10 bodů za autorství odborného článku v recenzovaném periodiku bez IF, 60 bodů za prezentaci posteru na mezinárodní konferenci ve světovém jazyce, 100 bodů za přednášku na mezinárodní konferenci ve světovém jazyce, 125 bodů za (spolu)autorství článku s IF ≤ 0,5 nebo za (spolu)autorství kapitoly v knize vydané v zahraničním odborném nakladatelství, 150 bodů za (spolu)autorství odborného článku v periodiku s IF> 0,5.

Uchazeč s více publikačními či prezentačními aktivitami v rozhodném období uplatní nejvyšší bodovanou aktivitu – jednotlivé aktivity se nesčítají.

Na základě výsledného bodového ohodnocení je vytvořen pořadník, ze kterého je vybráno nejvýše 20 stipendistů za akademický rok. V případě shody na 20. místě je počet navrhovaných stipendistů v nezbytné míře rozšířen.

 1. Žádost o udělení stipendia za vynikající studijní a badatelské výsledky se podává jednou za kalendářní rok, a to k 15. říjnu nebo 10. březnu na studijní oddělení PřF JU. Připadne-li termín pro dodání žádosti na sobotu či neděli, je možné tuto podat první pracovní den následující po uvedeném datu do 11:00 hod.
 2. Stipendium je vypláceno po dobu 10 měsíců nebo do konce studia. V případě přerušení studia je vyplácení stipendia pozastaveno do doby, než se student opět zapíše ke studiu.
 3. Výše stipendia je v rozmezí 1200 až 3000 Kč měsíčně.
 4. Výplata stipendia je provedena převodem na účet studenta vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci.
 5. Na výplatu prémiového stipendia podle tohoto opatření není právní nárok, výplata může být kdykoli přerušena, a to bez náhrady.
 6. Udělení stipendia včetně jeho zdůvodnění, bez uvedení výše přiznaného stipendia se zveřejní ve veřejné části internetových stránek PřF JU v souladu se Stipendijním řádem JU (čl. 4, odst. 4).

Článek 3. Mimořádné stipendium pro talentované studenty nastupující do prvních ročníků bakalářských studijních programů

 1. stipendium se mohou ucházet studenti zapsaní do prvních ročníků bakalářských studijních programů přijatí na základě obhajoby samostatné odborné práce na PřF nebo ti, kteří se umístili na 1. – 5. místě v celostátním kole některé z přírodovědných olympiád nebo v celostátním kole SOČ. Stipendium je udělováno maximálně třem vybraným uchazečům, zahrnuje 15 tis. Kč prémiového stipendia jako odměnu a 15 tis. Kč určených na podporu výzkumného projektu, na kterém žadatel začne pracovat jako student PřF JU.
 2. Mimořádné stipendium obdrží student v průběhu prvního semestru studia, podpora výzkumného projektu mu bude poskytnuta po zahájení vlastního výzkumného projektu na některé z kateder PřF JU. Písemné žádosti o udělení stipendia ve formě dopisu přijímá studijní oddělní PřF JU, lze je zaslat společně s přihláškou ke studiu nebo jako samostatný dokument po podání přihlášky, nejpozději do začátku zimního semestru daného akademického roku.
 3. Výplata stipendia je provedena převodem na účet studenta vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci.

Článek 4. Cena děkana

 1. Cenou děkana je prémiové stipendium za vynikající výzkumné výsledky získané v rámci řešení bakalářské nebo diplomové nebo disertační práce. Přiznává se dle Stipendijního řádu JU rozhodnutím děkana a jeho udělení se zveřejňuje ústním vyhlášením v průběhu slavnostní promoce v souladu se Stipendijním řádem JU (čl. 4, odst. 4).
 2. Cena děkana za bakalářskou nebo diplomovou práci je udělována na základě návrhu vedoucích kateder. Výše jednorázového stipendia je 5000 Kč.
 3. Cena děkana za disertační práci je udělována na základě návrhu předsedů oborových rad. Výše jednorázového stipendia je 10000 Kč.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

 • Znění tohoto opatření platné od 16. 2. 2022 se zrušuje.
 • Toto aktualizované znění nabývá platnosti dnem vydání.
 • Toto aktualizované znění nabývá účinnosti dnem vydání.

 prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0