D100 - Organizační řád České výzkumné arktické stanice Josefa Svobody Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky č. D 100

I. Úvodní ustanovení
Článek 1

Organizační řád České výzkumné arktické stanice Josefa Svobody Jihočeské univerzity (dále jen „stanice“) je vnitřní normou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PřF JU“), která v návaznosti na organizační řád PřF JU a v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), a v souladu se statutem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a PřF JU, specifikuje vnitřní členění a organizaci stanice. Stanice se nachází na Svalbardu a skládá se z Payerova domu, Vei – 401-42, 9170 Longyearbyen, terénní stanice Nostoc v zátoce Petunia a výzkumné lodi Clione. V ČR má stanice zázemí v objektu PřF JU Na Sádkách 3. 

II. Předmět úpravy a působnost
Článek 2

 1. Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení stanice, určuje její vnitřní uspořádání, dělbu práce a rozdělení pravomocí i vzájemné vztahy uvnitř stanice. 
 2. Cílem stanice je podpora vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti pro vědecko-pedagogické, vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce. 

III. Řídící a organizační struktura
Článek 3

 1. Řídící strukturu stanice s kontrolní a schvalovací funkcí tvoří:
  1. Správní rada
  2. Vedoucí stanice
 2. Organizační struktura stanice je znázorněna v příloze 1. 

IV. Orgány a funkční místa stanice
Článek 4

 1. Správní rada je složena z rektora JU, děkana PřF JU, zástupce Centra polární ekologie a dalších členů, které jmenuje děkan PřF JU. Děkan svolává její první zasedání. Správní rada má kontrolní a řídící pravomoci a odpovědnost, které jsou vymezeny takto:
  • Rozhoduje o koncepčních záležitostech a dlouhodobé strategii.
  • Rozhoduje o použití stanice vědecko-pedagogickými, vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi na základě aplikačních žádostí. 
  • Schvaluje užití stanice pracovníky/studenty JU nebo třetími stranami na základě posouzení předloženého programu a zaměření plánované akce.
  • Volí ze svých řad předsedu Správní rady na dobu 4 let, nejvýše ve dvou po sobě následujících volebních obdobích.
  • Dohlíží na provoz stanice a každoročně hodnotí její provoz na základě zprávy vedoucího stanice. 
  • Navrhuje děkanovi rozvázání pracovního poměru s vedoucím stanice v souladu se zákoníkem práce, zjistí-li závažné nedostatky v provozu stanice.
  • Správní rada se zpravidla schází dvakrát ročně, na svém prvním zasedání volí ze svých řad předsedu.
  • Pravidla jednání a rozhodování jsou ošetřena jednacím řádem správní rady. 

Článek 5

 1. Vedoucí stanice - povinnosti, odpovědnost a pravomoc vedoucího stanice jsou vymezeny takto:
  • Je odpovědný za každodenní provoz stanice a její dlouhodobou udržitelnost.
  • Podává děkanovi návrh na přijetí nového zaměstnance, případně podává návrh na rozvázání pracovního poměru zaměstnance, včetně řádného zdůvodnění.
  • Každoročně připravuje zprávu pro Správní radu.
  • Zpravidla se účastní schůzí Správní rady.
  • Odpovídá za finanční řízení stanice.
  • V rámci pravomoci upravené tímto organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy rozhoduje o použití finančních prostředků.
  • Odpovídá za hospodárnost, účelnost a efektivnost při nakládání s finančními prostředky.
  • Je oprávněn jednat jménem stanice ve všech záležitostech, které patří do funkční příslušnosti vymezené tímto organizačním řádem.
  • Prostřednictvím pracovních náplní vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců.
  • Stanovuje podřízeným zaměstnancům konkrétní úkoly, přijímá opatření a kontroluje jejich plnění.
  • Podává návrhy na stanovení a úpravy mzdy, případně na odměny pro podřízené, včetně řádného zdůvodnění.
  • Navrhuje sepsání dohod o hmotných odpovědnostech.
  • Pečuje o zvyšování své odborné úrovně a odborné úrovně svých přímo podřízených zaměstnanců.
  • Vede podřízené zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně.
  • Aktivně vyhledává možnosti financování provozu a rozvoje stanice z vnějších zdrojů (dotace, evropské fondy, granty…).
  • V rozsahu své působnosti kontroluje a odpovídá za dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů JU a vytváří vnitřní předpisy stanice.
  • Povinnosti, odpovědnost a pravomoci vedoucího stanice uvedené v tomto článku dále konkretizuje jeho pracovní náplň.

Článek 6

 1. Personální obsazení stanice na Svalbardu a zázemí v ČR je následující: pracovníci logistiky, administrativní a provozní podpora, posádky lodi Clione a zbrojíř. Tito zaměstnanci vykonávají činnosti nutné pro provoz a rozvoj stanice, a to zejména:
  • Komplexní zajištění provozu infrastruktury na Svalbardu.
  • Provozní a administrativní podporu v ČR.
  • Komunikaci s partnery a klienty.
  • Shromažďování projektových žádostí s vyjádřením o jejich realizovatelnosti z hlediska provozního.
  • Údržba www stránek a propagaci stanice.
  • Zajištění logistiky dovozu potravin a materiálu z ČR i distribuce na Svalbardu.
  • Provoz laboratoří na Svalbardu.
  • Technickou a administrativní správu univerzitních zbraní.
  • Evidenci, kontrolu a údržbu majetku a vybavení stanice.

Povinnosti, odpovědnost a pravomoci jednotlivých zaměstnanců stanice uvedené v tomto článku dále konkretizuje jejich pracovní náplň.

V. Rozhodování a podepisování
Článek 7

 1. Za stanici rozhoduje, je oprávněn ke všem právním úkonům v souladu se zákonem a jedná navenek vůči třetím osobám:
  1. děkan nebo jím pověřená osoba ve všech věcech stanovených zákonem, statutem JU, statutem fakulty a rozhodnutím děkana.
  2. vedoucí stanice v rozsahu stanoveném rozhodnutím děkana nebo jím pověřené osoby.
 2. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až b) jsou oprávněny zmocnit další osoby k právním úkonům pouze v rozsahu svých pravomocí.
 3. Podepisování jménem stanice se realizuje tak, že k psanému nebo tištěnému názvu polární stanice připojí oprávněná osoba svůj vlastnoruční nebo elektronický podpis. 

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkana a účinnosti od 24.ledna 2020.

V Českých Budějovicích dne 24. ledna 2020

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0