Oznamovací povinnost před podáváním projektových žádostí a zaručení vědecké nezávislosti projektových týmů

Opatření děkanky D 114 ze dne 21. 12. 2022

Oznamovací povinnost

V důsledku nárůstu aktivity v podobě příprav a následného podávání projektových žádostí vydávám toto Opatření děkana, které upravuje oznamovací povinnost příprav těchto projektů. Cílem opatření je interní informovanost a spolupráce při přípravě projektových žádostí.

Každý navrhovatel projektu (od poskytovatele zahraničního i tuzemského) je povinen oznámit prostřednictvím referentky pro vědu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) záměr podat konkrétní projektovou žádost, a to nejméně 10 dnů (v případě fakultního spolufinancování nejméně 15 dnů pro projednání akademickým senátem PřF JU) před termínem odevzdání projektové žádosti stanoveným poskytovatelem. Záměr musí být odsouhlasen vedoucím katedry/vědecko-výzkumného centra/pedagogického pracoviště, který tímto deklaruje připravenost projekt zabezpečit. Oznámení se provede prostřednictvím podepsaného formuláře, který je přílohou tohoto opatření a je dostupný na webu PřF.

Tato oznamovací povinnost se vztahuje i na projekty, jejichž zadávací dokumentace nevyžaduje vyjádření statutárního zástupce fakulty nebo univerzity (děkan, rektor), ale jejichž řešení je plánováno na PřF JU.

Týká se i spoluřešitelství projektů (včetně GA ČR).

Tato povinnost se nevztahuje na interní univerzitní projekty GA JU, SGA, apod.

V případě, že projekt bude podán, aniž by navrhovatel oznámil záměr potvrzený vedoucím katedry/LAPE/CPE, může děkan fakulty odmítnout podepsat smlouvu o řešení projektu s poskytovatelem a nebude umožněno řešení projektu v prostorách PřF JU.

Vědecká nezávislost projektových týmů

Pokud navrhovatel projektu splní oznamovací povinnost, podání návrhu projektu je schváleno na příslušných úrovních PřF JU a jeho realizace je podpořena příslušným poskytovatelem, je pracoviště navrhovatele (katedra/vědecko-výzkumné centrum/pedagogické pracoviště) povinno jemu i jeho týmu zajistit pro realizaci projektu podmínky, které odpovídají možnostem a standardům PřF JU. Zejména se zavazuje: zaručit řešiteli vědeckou nezávislost z hlediska využívání rozpočtu projektu, z hlediska výběru a řízení členů řešitelského týmu v souladu s příslušnými zákony a dalšími souvisejícími předpisy a z hlediska oprávnění publikovat vědecké výsledky dle zásad vědecké etiky. Dále se zaručuje, že řešiteli umožní využívání prostor a infrastruktury pracoviště v souladu s postupy a pravidly platnými na PřF JU. 

PřF JU se dále zavazuje poskytovat řešiteli během realizace projektu odpovídající administrativní podporu.  Pokud nastanou okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit plnění projektu, bude PřF nebo příslušné pracoviště řešitele neprodleně o těchto okolnostech informovat.

 

Toto Opatření nabývá účinnosti dne 21.12.2022 a zrušuje Opatření děkana D 95 ze dne 1.12.2019.

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.  v. r.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0