Opatření děkana D 125

Statut a Jednací řád Etické komise Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity pro výzkum

 

Statut Etické komise PřF JU pro výzkum

 

Článek I

Etická komise PřF JU pro výzkum

 1. Etickou komisi PřF JU pro výzkum (EK PřF JU) zřizuje děkan PřF JU na základě rozhodnutí rektora č. R 253 ze dne 31. 7. 2013 o zřízení Etické komise Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 2. Členy komise jmenuje a odvolává děkan. Členové komise jsou jmenováni tak, aby jejich odborný profil tematicky garantoval etiku výzkumu na PřF JU. Předsedu komise jmenuje a odvolává děkan.
 3. Komise má minimálně 3, maximálně 7 členů.

 

Článek II

Působnost Etické komise PřF JU pro výzkum

 1. EK PřF JU vydává stanoviska a doporučení k návrhům vzdělávacích nebo výzkumných aktivit a projektů a v odůvodněných případech k již získaným projektům, které taková stanoviska a doporučení vyžadují.
 2. Jedná se především o projekty, které předpokládají jakoukoliv formu práce s jakýmkoli lidským biologickým materiálem pacientů či zdravých dobrovolníků. Jde zejména o odběr, manipulaci, analýzy, uchovávání dat, diagnostická či jiná vyšetření.
 3. V případě bakalářských a magisterských kvalifikačních prací je výzkumný záměr komisi předkládán k posouzení vedoucím práce.
 4. V případě disertačních prací žádá o posouzení svého výzkumného záměru student s vědomím školitele v prvním ročníku studia, nebo bezprostředně v případě náhlé potřeby související s jeho prací. Toto ustanovení platí obdobně i pro řešení projektů GAJU nebo SGA.
 5. V případě vzdělávacích aktivit žádá o posouzení garant kurzu.
 6. Ke schválení je žadatel povinen předložit EK PřF JU:
  • žádost o projednání záměru obsahující mimo jiné informaci o způsobu odběru, způsobu nakládání se vzorkem a účelem nakládání se vzorkem, délce a způsobu uchovávání vzorků a délce a způsobu uchovávání dat a osobních údajů, popř. způsobu anonymizace;
  • návrh informovaného souhlasu (zvlášť pro pacienty a zvlášť pro případné zdravé dobrovolníky), viz Příloha tohoto Opatření;
  • návrh dotazníku, pokud je v plánu ho pro daný výzkum použít;
  • v případě určování genetické informace lidské DNA je součástí žádosti popis zajištění anonymizace vzorků a uchovávání dat a jejich zabezpečení. Výjimkou jsou schválené klinické studie, pokud již obsahují informaci o způsobu nakládání s těmito informacemi.

 

   7. Výsledky studií, ke kterým byl vydán souhlas EK PřF JU, budou zpracovány a případně publikovány zcela anonymně či v souladu s GDPR, a poslouží pouze k výzkumným účelům.

   8. V případě změny záměru předkládá navrhovatel ke schválení pozměněný záměr včetně odůvodnění změn.

   9. V případě, že se jedná o projekt ve spolupráci s jinou institucí, může žadatel předložit EK PřF JU k posouzení vyjádření Etické komise spolupracující instituce. Pokud EK PřF JU vyjádří souhlas, nemusí již žadatel předkládat žádost k posouzení EK PřF JU.

 

Jednací řád Etické komise PřF JU pro výzkum

 

Článek I

 1. Žádosti jsou předsedovi komise předkládány minimálně 2 týdny před potřebným schválením. V odůvodněných případech může předseda komise rozhodnout jinak.
 2. Materiály předložené žadatelem jsou předsedou doručeny členům komise minimálně 7 dní před avizovaným jednáním komise, pokud se komise hlasováním neshodne na jiném postupu.
 3. Komisi svolává její předseda nebo jím pověřený člen podle potřeb jednotlivých žádostí. Komise je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů.
 4. Pokud komise hlasováním nerozhodne jinak, je jednání komise neveřejné, řídí ho předseda, případně jím pověřený člen.
 5. Jednání komise může probíhat prezenčně, hybridně, nebo online.
 6. Z jednání komise se pořizuje zápis. Tento zápis včetně žádosti a příslušných dokumentů předkládaných žadatelem jsou archivovány sekretariátem fakulty.
 7. Komise rozhoduje usnesením na základě hlasování, výsledek hlasování je vždy uveden v zápise.
 8. Komise může hlasovat per rollam po vyjádření vůle a názoru všech členů komise (např. v e-mailové komunikaci).
 9. Komise má právo vyžádat si externí expertní posudek.

 

  V Českých Budějovicích dne 17. 8. 2023

 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.,
děkan PřF JU

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0