D113 - Organizační řád Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Tímto opatřením se ruší Opatření děkanky č. D 104 ze dne 1. dubna 2021.

 

I. Úvodní ustanovení

Článek 1

Organizační řád Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „OŘ PřF JU") je vnitřní normou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PřF JU“), která v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ") a v souladu se statutem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) a statutem PřF JU specifikuje vnitřní členění a organizaci PřF JU.

 

 

II. Orgány fakulty

Článek 2

 1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:
  1. akademický senát (dále i AS),
  2. děkan,
  3. vědecká rada,
  4. disciplinární komise.
 2. Dalším orgánem fakulty je tajemník fakulty.
 3. Jejich kompetence a role v systému řízení fakulty je dána zákonem, Statutem PřF JU a ostatními vnitřními předpisy a normami fakulty a
 4. Poradními orgány fakulty jsou:
  1. Vedení fakulty, které se skládá z děkana, proděkanů, tajemníka fakulty a předsedy AS.
  2. Kolegium děkana, které se skládá z děkana, proděkanů, vedoucích kateder, vedoucích vědecko-pedagogických a pedagogických pracovišť a tajemníka fakulty.

 

III. Základní členění

Článek 3

Fakulta se vnitřně člení na organizační jednotky, kterými jsou:

 1. katedry,
 2. administrativní pracoviště,
 3. vědecko-výzkumná centra,
 4. pedagogická pracoviště,
 5. Česká výzkumná arktická stanice Josefa Svobody
 6. Centrum biomedicínského výzkumu a klinické diagnostiky

IV. Řídící a organizační struktura

Článek 4

 1. Řídící strukturu fakulty tvoří děkan, proděkani, tajemník, případně další pracovníci podle rozhodnutí děkana fakulty.
 1. Z organizačního hlediska se fakulta člení na katedry, administrativní pracoviště, vědecko-výzkumná centra, pedagogická pracoviště, Českou výzkumnou arktickou stanici Josefa Svobody a Centrum biomedicínského výzkumu a klinické diagnostiky.
 1. Organizační struktura kateder, vědecko-výzkumných center a pedagogických pracovišť je zřizována rozhodnutím AS na návrh děkana po projednání s vedením fakulty.
 1. Organizační struktura administrativních pracovišť a jejich umístění v organizační struktuře fakulty je zřizována děkanem na návrh tajemníka fakulty nebo vedoucího kanceláře děkana.
 1. Organizační struktura pracoviště Česká výzkumná arktická stanice Josefa Svobody je stanovena jeho vlastním organizačním řádem. Organizační řád České výzkumné arktické stanice Josefa Svobody vydává děkan po projednání s vedením fakulty.
 1. Organizační struktura pracoviště Centrum biomedicínského výzkumu a klinické diagnostiky je stanovena jeho vlastním organizačním řádem. Organizační řád Centra biomedicínského výzkumu a klinické diagnostiky vydává děkan po projednání s vedením fakulty.
 1. Organizační struktura PřF JU je znázorněna v příloze 1.

 

 

V. Funkční místa

Článek 5

Děkan fakulty

V čele fakulty je děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, není-li zákonem stanoveno jinak. Postavení děkana je upraveno v zákoně o VŠ, ve Statutu JU a Statutu PřF. Děkan deleguje dílčí pravomoci na své podřízené. Děkana jmenuje a odvolává rektor univerzity na základě návrhu akademického senátu fakulty.

 

Článek 6

Proděkani

Proděkany jmenuje děkan po vyjádření Akademického senátu fakulty. Počet proděkanů a přidělení odborných úseků, které řídí, definuje děkan. Rozsah pravomocí, ve kterém proděkani v rámci přenesené kompetence zastupují děkana, určuje děkan.

 

Článek 7

Tajemník  fakulty řídí hospodaření fakulty a ekonomický útvar fakulty. V záležitostech souvisejících s jeho agendou spolupracuje s proděkany a za svou činnost  odpovídá děkanovi. Působnost tajemníka a rozsah pravomocí stanovuje děkan prostřednictvím Opatření děkana. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

Vedoucí kanceláře děkana spolupracuje s tajemníkem fakulty a řídí vnitřní správu fakulty. V záležitostech souvisejících s jeho agendou spolupracuje s proděkany a za svou činnost odpovídá děkanovi. Působnost vedoucího kanceláře děkana a rozsah pravomocí stanovuje děkan.

 

Článek 8

Vedoucí kateder, vědecko-výzkumných center a pedagogických pracovišť jsou zaměstnanci fakulty, kteří stojí v čele těchto organizačních jednotek. Řídí svěřená pracoviště v rámci předaných kompetencí. Zajišťují organizaci akademické a tvůrčí činnosti svých pracovišť. Funkční období vedoucího katedry a vědecko-výzkumných center je 3 roky a zpravidla není obsazováno stejnou osobou více než dvakrát po sobě.

 

Článek 9

Vedoucí zaměstnanci fakulty jsou všichni zaměstnanci, kteří na základě tohoto předpisu, případně dalších opatření či rozhodnutí děkana, jsou oprávněni přidělovat a řídit práci podřízených zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci mají odpovědnost vůči zaměstnavateli za dodržování a aplikaci všech předpisů vyplývajících z ustanovení zákoníku práce, vnitřních předpisů JU a PřF JU a za plnění pracovních povinností v rámci předaných kompetencí, které jsou vymezeny těmito předpisy a individuální náplní práce.

 

Článek 10

Garanti studijních programů jsou akademičtí pracovníci, kteří koordinují přípravu, zajišťují kvalitu a rozvoj studijního programu. Garantem programu může být akademický pracovník, který splňuje podmínky stanovené zákonem a nařízením vlády č. 274/2016 Sb.

Garanta jmenuje a odvolává děkan na základě schválení Radou pro vnitřní hodnocení JU. Garant je podřízen děkanovi nebo na základě rozhodnutí děkana vedoucímu pracovníkovi té organizační jednotky, pod kterou je jeho studijní program začleněn.

 

VI. Rozhodování a podepisování

 Článek 11

 1. Za fakultu rozhoduje, je oprávněn ke všem právním úkonům v souladu se zákonem a jedná navenek vůči třetím osobám:
  1. Děkan ve všech věcech stanovených zákonem, statutem JU, rozhodnutím rektora a statutem fakulty.
  2. Proděkani v rozsahu dle rozhodnutí děkana.
  3. Tajemník v rozsahu stanoveném zákonem, statutem fakulty a opatřením děkana.
  4. Vedoucí kateder, vědecko-výzkumných center, pedagogických pracovišť, České výzkumné arktické stanice Josefa Svobody a Centra biomedicínského výzkumu a klinické diagnostiky v rozsahu stanoveném rozhodnutím děkana.
  5. Garanti studijních programů v rozsahu stanoveném Studijním a zkušebním řádem JU a Opatřením děkana o studiu.
 2. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) jsou oprávněny zmocnit další osoby k právním úkonům pouze v rozsahu svých pravomocí.
 3. Podepisování jménem fakulty se realizuje tak, že k psanému nebo tištěnému názvu fakulty připojí oprávněná osoba svůj vlastnoruční nebo elektronický

 

 

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkana s účinností od 1. prosince 2022.
V Českých Budějovicích 1.12.2022

 

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Struktura fakulty

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0