Katedra informatiky

Nabídka témat

Pokyny pro zadávání a psaní závěrečných prací

Kvalifikační práce je studentské dílo, které musí student vypracovat pro úspěšné ukončení bakalářského a (navazujícího) magisterského studia. V bakalářské práci student prokazuje, že je schopen samostatně vyřešit konkrétní úkol z oblasti informatiky a uplatnit přitom znalosti získané během studia.

Téma závěrečné práce práce si primárně stanovuje student po konzultaci se vybraným vyučujícím. Zadané téma spolu s vaším vedoucím sepíšete "Zadávací protokol BP", který naleznete zde, podpíšete jej a necháte rovněž podepsat vašeho vedoucího a vedoucího katedry.

Doporučený postup:
1. Výběr potenciálního školitele ze seznamu zaměstnanců ÚAI (ve vyjímečných případech (po dohodě) může být školitelem také externí spolupracovník ÚAI). Potenciální školitel by měl svojí odbornou erudicí pokrývat oblast, do které chce student kvalifikační práci směřovat.
2. Kontaktování školitele a dohodnutí si setkání za účelem stanovení tématu závěrečné práce. V této fázi, by již student měl mít představu minimálně o oblasti zájmu, do které bude kvalifikační práci směřovat.
3. Konkretizace tématu, s odborným pohledem potenciálního školitele, zdali daná problematika má potenciál obhajitelné kvalifikační práce.
4. Sepsání první verze zadávacího protokolu závěrečné práce (školitelem) a poslání studentovi. Tento proces může mít několik iterací.
5. Odsouhlasení finální podoby zadávacího protokolu a doručení tajemnici ÚAI k zahájení podpisového procesu.
6. Vyzvednutí podepsaného zadávacího protokolu a jeho neprodlené doručení na studijní oddělení PřF.

Podrobnější informace naleznete zde:

https://www.prf.jcu.sk/fakulta/dokumenty/opatreni-prodekanu

Šablona závěrečné práce ve formátu MS WORD - stažení.

Doporučený postup při psaní a obhajobě

Tento článek berte jako malého průvodce pro studenta UAI, který pojednává o tom, jak si zadat závěrečnou práci, jak jí správně napsat a jak se připravit k obhajobě.

Kdy si zadat bakalářskou práci

Pravidla PřF stanovují, že bakalářskou práci si je nutné zadat nejpozději v pátém semestru. Doporučujeme, ale zbytečně neotálet a práci si zadat nejlépe na konci druhého nebo před začátkem třetího ročníku. Později mohou být zajímavá témata vyčerpána a vyučující vás rovněž může odmítnout, neboť již má zadáno velké množství prací.

Diplomovou práci je nutné si s ohledem na její časovou náročnost zadat nejpozději do konce 1. semestru navazujícího studia.

Jaké předměty si zapsat pro závěrečný školní rok

Je nutné si zapsat předměty FBI/890 pro zimní a FBI/891 pro letní semestr. Jeho splnění potvrzuje zápočtem vedoucí práce.

Student si dále musí zapsat předměty UAI/776 Diplomový seminář 1 pro zimní a UAI/777 Diplomový seminář 2 pro letní semestr. V těchto předmětech se student dozví další nosné informace o struktuře a náležitostech závěrečných prací a vyzkouší (povinně!) si jejich obhajobu "nanečisto". Zápočty v těchto předmětech udílí jejich vyučující.

Jak psát závěrečnou práci

Při psaní práce je nutné dodržet strukturu závěrečné práce dle pravidel PřF. Student se informace o náležitostech práce dozví od svého vedoucího, z webu fakulty a v předmětech Diplomový seminář 1 a 2.

Rozsah práce by měl min. 20 u BP a min 40 u DP stran (bez příloh). Rozsáhlejší výpisy zdrojových kódů, dokumenty apod. vkládejte jako přílohy.

Koho se zeptat, když něco nevíte

Pokud si nejste něčím jistí, zeptejte se svého vedoucího, vyučujícího předmětu Diplomový seminář, tajemnice nebo vedoucího katedry. Na studijním oddělení nebo studijního proděkana se zeptejte až ohledně obecných náležitostí (postupujte nejlépe v tomto pořadí, dokud nedostanete potřebnou odpověď).

Informace rovněž najdete na výukovém serveru Moodle v kurzech Diplomový seminář 1 a diplomový seminář 2.

Omezujte jako primární kanál informace od starších spolužáků a kamarádů. Pravidla se s léty vyvíjí a mění, Rovněž počítejte s tím, že pravidla jsou různá nejen na různých fakultách, ale i na různých katedrách.

Kdy a jak práci odevzdat

Práci si včas nechte zkontrolovat svým vedoucím. Včas není rozhodně den před svázáním. Mějte na paměti, že vedoucí nemusí mít ke kontrole jen Vaší práci a chcete-li od něj rady a připomínky, musí mít na Vaši práci čas. Navíc vy rovněž budete potřebovat čas, aby jste práci opravili a doplnili, dle případných připomínek.

Práci si nechte včas svázat. (Minimálně týden před odevzdáním).

Práci musíte odevzdat do stanoveného data na studijní oddělení a současně i elektronickou formu do STAGu. Pozor elektronická forma se od tištěné nesmí lišit.

Do stejného data se zároveň musíte přihlásit k obhajobě své práce a ke státním zkouškám pomocí fakultního formuláře. Naleznete zde:

https://www.prf.jcu.sk/fakulta/dokumenty/formulare

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0