Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2023/2024

 1. Podle § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách), vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PřF JU) v dále uvedených bakalářských programech a jejich oborech.

Článek 1. Otevírané programy a obory

A. Jednooborové studium

 

program

obor

počet přijímaných

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

90

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

20

Biofyzika

Biofyzika

10

Biologie

Biologie

190

Ekologie a ochrana přírody

Péče o životní prostředí

80

Fyzika

Fyzika

15

Chemie

Chemie

25

Laboratorní a medicínská biologie

Laboratorní a medicínská biologie

40

Měřicí a výpočetní technika

Měřicí a výpočetní technika

25

 

B. Dvouoborové studium v bakalářských programech 

 

Uchazeč podává přihlášku na kombinaci maior – minor, tj. hlavní a vedlejší program. To, který z kombinace programů bude maior a který minor si uchazeč volí sám, není-li uvedeno jinak.

                Volně kombinovatelné programy:

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 

Pevně dané kombinace:

 • Aplikovaná matematika (maior) + Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Aplikovaná matematika (minor)
 • Aplikovaná matematika (maior) + Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Aplikovaná matematika (minor)

 

Programy realizované ve spolupráci s Filozofickou fakultou JU:

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)

Programy realizované ve spolupráci s Teologickou fakultou JU:

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Aplikovaná matematika (neučitelský program; maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) + Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor)

Celkový počet uchazečů přijímaných na všechny kombinace je stanoven na 180, z toho na kombinace s Chemií se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior i minor) nejvýše 25.

  

Článek 2. Termíny přijímacího řízení

a) hlavní termín  

V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí. Přihlášky lze podávat do 31. března 2023. Doklad o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání doručí uchazeč do 16. června 2023, 11:00. Přijímací zkouška se koná 7. června 2023 a v náhradním termínu 14. června 2023.  

b) doplňkový termín

V termínu jsou přijímáni studenti pouze do programů uskutečňovaných výhradně Přírodovědeckou fakultou k doplnění volných kapacit. Přihlášky lze podávat od 1. července do 17. srpna 2023. Doklad o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání doručí uchazeč do 11. září, 11:00. Přijímací zkouška se koná 8. září 2023.  

 

Článek 3. Podávání přihlášek  

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese https://www.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/e-prihlaska. Povinnou přílohou e-přihlášky je kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení, pokud tento uchazeč neuhradí platební kartou přímo z prostředí přihlášky. Doklad lze do e-přihlášky dodat i po jejím podání, nebude-li však dodán do konce období pro podávání přihlášek v příslušném termínu, bude přihláška z přijímacího řízení vyřazena. Pokyny pro úhradu poplatku bankovním převodem jsou uvedeny v článku 7 tohoto Rozhodnutí. 

 

Článek 4. Kritéria přijímání 

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – doklad o dosažení tohoto vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, u uchazečů ze zahraničí ověřené doklady o dosaženém vzdělání a absolvovaných předmětech; fakulta si vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci) je nutné dodat na Studijní oddělení PřF JU nejpozději v termínech uvedených v článku 2 tohoto Rozhodnutí (předat osobně na Studijním oddělení PřF JU nebo zaslat poštou na adresu Studijního oddělení PřF JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice tak, aby do určeného termínu mohlo být doručeno – rozhodující je termín doručení). Při splnění shora uvedené podmínky mohou být přijati uchazeči, kteří splní požadavky uvedené v článku 4.1 nebo článku 4.2, a to až do počtů stanovených pro jednotlivé programy či kombinace v článku 1 tohoto Rozhodnutí. Pořadník uchazečů bude sestaven podle pravidel uvedených v článku 4.3.  

Uchazeč hlásící se do bakalářského programu studia, ve kterém již na PřF JU studuje, nemůže být do tohoto programu přijat.

Uchazeč o studium kombinace programů vyučované ve spolupráci s Filozofickou fakultou JU musí mimo požadavků uvedených v tomto rozhodnutí splnit i kritéria stanovená v Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2023/2024. Uchazeč o studium kombinace programů vyučované ve spolupráci s Teologickou fakultou JU musí mimo požadavků uvedených v tomto rozhodnutí splnit i kritéria stanovená v Podmínkách pro přijímací řízení na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2023/2024.  

 

Článek 4.1. Přijímací zkouška

Prostřednictvím přijímací zkoušky se přijímají uchazeči do všech nabízených studijních programů. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z profilových předmětů programu/oboru. Test není možné absolvovat na dálku (on-line).

 

Program/obor

Profilové předměty

Aplikovaná informatika

Informatika

Aplikovaná matematika

Matematika

Biofyzika

Fyzika, Matematika

Biologie

Biologie A, Chemie

Ekologie a ochrana přírody

Biologie A, Chemie

Fyzika

Fyzika, Matematika

Chemie

Chemie, Matematika

Laboratorní a medicínská biologie

Biologie B, Chemie

Měřicí a výpočetní technika

Fyzika, Matematika

Všechny obory se zaměřením na vzdělávání na SŠ

Dle zvolené kombinace

 

Uchazeči, kteří v kterémkoli z testů nezískají alespoň 50 % bodů nebudou přijati. 

Všechny testy z profilových předmětů ověřují znalosti na úrovni gymnázia. Test Biologie A ověřuje znalosti v celé šíři oboru, test Biologie B je více zaměřen na znalosti potřebné pro studium programu Laboratorní a medicínská biologie.  

 

Článek 4.2. Jiné způsoby přijímání 

Ke studiu mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní nejméně jednu z následujících podmínek:

a) účast v celostátním kole některé z přírodovědných olympiád ve středoškolských kategoriích;
b) opakovaná účast v krajském kole některé z přírodovědných olympiád ve středoškolských kategoriích;
c) úspěšné absolvování (hodnocení 5-3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board;
d) účast ve srovnávacích testech MATEMATIKA+ pořádaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1 až 2;
e) dosažení percentilu 70 nebo lepšího ze všech částí testu Obecných studijních předpokladů nebo Všeobecných študijných predpokladov nebo dále odborných testech z biologie, chemie a matematiky konaných v rámci Národních srovnávacích zkoušek v posledním roce;
f) úspěšná obhajoba samostatné odborné práce v přírodovědných oborech.

 

Pro přijetí podle bodů a)-e) tohoto článku musí uchazeč doručit ověřené kopie dokladů prokazujících splnění příslušné podmínky současně se žádostí o prominutí přijímací zkoušky, a to do 30. 4. 2023 na Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty.  

 

Pro přijetí podle bodu f) uchazeč zašle svou práci na Studijní oddělení PřF e-mailem ve formátu PDF na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. současně s podáním přihlášky ke studiu. Tyto práce budou posouzeny odbornou komisí složenou z odborníků PřF JU a bude navrženo bodové ohodnocení v rozmezí 0–100 bodů. Autoři nejlepších prací (s bodovým hodnocením 70 bodů a více) budou pozváni na obhajobu svých prací. Podle výsledku obhajoby může komise navrhnout děkanovi přijetí za samostatnou odbornou práci a to maximálně 25 uchazečů.

Uchazeči, kteří zašlou svou odbornou práci, ale nebudou pozváni k obhajobě či nebudou na základě obhajoby navrženi na přijetí za samostatnou odbornou práci, budou pozváni k vykonání přijímací zkoušky podle článku 4.1.

 

Článek 4.3. Sestavení pořadníků uchazečů 

Pokud bude přihlášeno uchazečů více, než je v článku 1 stanovený počet pro jednotlivé programy a jejich kombinace, bude pořadí uchazečů sestaveno podle následujícího klíče (sestupně):

 1. uchazeči splňující podmínky podle bodů a)-d), f) článku 4.2 tohoto rozhodnutí;
 2. uchazeči splňující podmínky podle bodu e) článku 4.2 tohoto rozhodnutí společně s uchazeči jejichž bodový zisk ve skládaných testech přijímací zkoušky bude minimálně 70 % seřazení podle dosaženého percentilu, respektive dosaženého bodového zisku v přijímací zkoušce v procentech, v případě, že přijímací zkouška sestává z více testů je použit aritmetický průměr procentuálních úspěšností v nich;
 3. uchazeči jejichž bodový zisk ve skládaných testech přijímací zkoušky bude menší než 70 %, ale vyšší nebo roven 50 %, seřazení podle dosaženého bodového zisku v přijímací zkoušce v procentech, v případě, že přijímací zkouška sestává z více testů je použit aritmetický průměr procentuálních úspěšností v nich.

 

5.  Zahraniční uchazeči

Hlásí-li se zahraniční uchazeč do českého studijního programu, je vyžadováno prokázání základní znalosti češtiny na úrovni B2 v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Tuto znalost doloží potvrzením úspěšného složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE u organizace, která je oprávněna takový certifikát vydávat), tj. certifikátem nebo jeho ověřenou kopií, a to nejpozději do 16. června 2023 do 11:00 hod, respektive do 11. září 2023, 11:00.

 

Článek 6. Uchazeči se specifickými potřebami 

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

Článek 7. Poplatek za přijímací řízení  

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč.  
Název banky: ČSOB  
Účet: 104725778 / 0300  
Variabilní symbol: 6020106  
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky.
Poplatek za přihlášku ke studiu může být uchazečem hrazen složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány JU.
Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku.  Uchazeči na kombinace oborů podávají jednu přihlášku, kam uvedou oba obory, a platí jeden poplatek (500 Kč).  

 

Článek 8. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí  

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude každému uchazeči zasláno po vyhodnocení celkového pořadí uchazečů (do 30. června pro hlavní termín, respektive do 12. září 2022 pro doplňkový termín).  

Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v článcích 3 a 4. V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí. 

Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU vyučovaných v českém jazyce projednal Akademický senát PřF JU dne 25. listopadu 2022. 

 

V Českých Budějovicích 28. listopadu 2022 

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0