• Úvod
  • Projekty - Přírodovědecká fakulta JU

Information on project preparation support at the Faculty of Science USB

Information on project preparation support at the Faculty of Science, USB

Support for applicants and later during project realization is provided by either the dean's office (Research Office and Finance) or Development and Projects.

The dean's office can help you with

"Simple" projects with limited administratin, with budget below ca. 20 Mio CZK.

For example, projects by the Czech Science Foundation (GAČR), Technology Agency of the Czech Republic (TAČR), some types of projects administered by the Ministry of Education, Youth and Sports, MŠMT (INTER-EXCELLENCE), ERASMUS projects

Development and Projects can help you with

Projects with a demanding administration, financially demanding projects.

Projects such as Johannes Amos Comenius Programme (OP JAK), The Operational Program Technologies and Application for Competitiveness (OP TAK), National agency for agricultural research (NAZV), the National Recovery Plan (NPO), Horizon, ERC.

How to proceed

Contact the administration well in advance, discuss your prepared project with the head of your department - your department must agree to secure the project in terms of space requirements and necessary human resources, to ensure its successful implementation, and to ensure the necessary cooperation with the faculty administration during the project implementation and sustainability, as well as after the project completion in the necessary administrative tasks (e.g., preparation of reports to the provider, publicity, etc.)..

You are obliged to inform the administration on your intent to apply for a grant, this process is described in the Dean's Provision D114. This information must be sent always to the Science and Research Office (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Depending on the type of project, contact the responsible administrative department to coordinate the preparation of the project. Expecially the "big" project, like OP JAK, will take plenty of time to prepare everything.

Please remember, the Developmment and Projects office is here to help you in the preparation of the project, and if successfull, also in running the project; however, project and financial managers are specialists and thus are not here to help with simple administration such as getting signatures to documents during the realization, buying air tickets etc. - every department has a secretary, who can help you with these.

 

 

 

Býčí skála

LAPE se podílí na výzkumu jeskynní lokality Býčí skála, jedné z nejvýznamnějších středoevropských lokalit doby halštatské, pod vedením Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Martin Golec) a Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Zuzana Golec Mírová). Současný výzkum si klade za cíl revidovat předchozí poznatky z roku 1872 týkající se halštatského nálezu ve Vstupní síni Býčí skály jeskyně, známého zejména díky značnému množství lidských ostatků a luxusních předmětů.

Současný projekt revizního výzkumu a výkopové práce z let 2020-2021 využívají různé přírodovědné metody, které mají odhalit problémy místního prostředí a přinést nové poznatky o pohřebním chování člověka v minulosti a s ním spojené hmotné doklady. LAPE se podílí zejména na analýze dřevěných uhlíků a rostlinných makrozbytků a objevuje výjimečně zachovalá naleziště zbytků potravy. Archeobotanický materiál z jeskyně Býčí skála tvoří bohatá "pohřební" vrstva, která obsahuje například četné nálezy prosa, ječmene, pšenice, máku a luštěnin. Mezi archeobotanickým materiálem jsou i nálezy některých vodních organismů svědčících o vodním prostředí (např. dafnie). které bylo spojeno s pohřebními rituály.

 

byci-skala

Býčí skála Cave

LAPE is involved in the investigations of the Býčí Skála Cave site, one of the most important Central European sites of the Hallstatt period, led by the Department of History at the Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc (Martin Golec) and the Department of Archaeology at the Faculty of Arts, Charles University (Zuzana Golec Mírová). The current research aims to revise previous findings from 1872 concerning the Hallstatt discovery in the Entrance Hall of Býčí Skála Cave, well known particularly thanks to the significant number of human remains and luxury items.

The current revision research project and excavation from the 2020–2021 project employ various natural scientific methods to reveal local environmental issues and bring new insights into past human funerary behaviour and associated material evidence. LAPE is particularly involved in analysing charcoals and plant macroremains, discovering exceptionally preserved deposits of food remains. The archaeobotanical material from the Býčí Skála Cave consists of a rich “burial” layer, which, for example, contains numerous finds of millet, barley, wheat, poppy, and pulses. Among the archaeobotanical material, there are also findings of some aquatic organisms testifying to the aquatic environment (e.g. daphnia). that was associated with burial rituals.

byci-skala

Středověká krajina

Dlouhodobý záměr Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie úzce souvisí s archeobotanickým výzkumem řady českých archeologických lokalit. Byl významně posílen v letech 2018-2022, kdy pracoviště řešilo spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze projekt Ochrana historických plužin. Výzkum středověké krajiny do značné míry na tento projekt navazuje zpracováním bohatého souboru dat, který je nyní k dispozici. Jako příklad zkoumaných středověkých lokalit lze uvést Debrné u Trutnova, krajina kolem Oblíku v Českém středohoří nebo zemědělské zázemí historických sídel v okolí hradu Rokštejn na Jihlavsku.

Projekt se soustřeďuje na otázku datování středověké krajinné transformace, na typy středověkých sídel a jejich zemědělského zázemí ve vybraných částech Čech, Moravy a Slezska, na otázku změn vegetace v období vrcholně středověké kolonizace a na inovativní využití metod archeobotaniky, palynologie a chemie v archeologickém výzkumu.

Výzkumný tým poprvé popsal vznik a funkci středověkých polních mezí

 kbuk_pluziny_low-19

Členové týmu:

  • Jaromír Beneš
  • Jiří Bumerl
  • Veronika Komárková
  • Tereza Majerovičová
  • Ivana Šitnerová
  • Kristýna Budilová

stredoveka-krajina-autor-tomas-junek

rokstejn_2019_low-27

Autorem veškerých použitých fotografií je Tomáš Jůnek.

The EU Funding & Tenders Portal has become even better!

The Portal is your one-stop-shop for EU funding and tender opportunities. This is why we are now making it even easier and more effortless to use. The Portal is now available in its new shape and brings a range of novelties made for you: EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

How?

A Fresh Look & Feel

Dive into our updated landing pages, designed with your ease of use in mind.

Advanced Search Capabilities

Discover EU funding opportunities with a simpler and powerful cutting-edge search tool.

Tailored Recommendations

Never miss out on relevant opportunities. Our new recommendation system is tailored to your specific needs, ensuring you are always in the loop.

Enhanced Filtering

Navigate calls for tenders more efficiently with our improved filtering options.

Engaging Content

Stay informed and inspired through our News and Events sections.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0