Řád rigorózního řízení na Přírodovědecké fakultě

Jihočeské univerzity

Článek 1. Obecná ustanovení

 1. Tento řád vychází z platného znění zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen ”zákon”) ve znění pozdějších předpisů a ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen SZŘ JU) a specifikuje podmínky pro konání rigorózních řízení na PřF JU.
 2. Úspěšným absolventům rigorózního řízení se uděluje akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem).
 3. Obory, v nichž je na Přírodovědecké fakultě JU možné konat rigorózní řízení, jsou uvedeny v příloze 1 tohoto řádu.
 4. Odbornou úroveň státní rigorózní zkoušky garantuje oborová rada odpovídajícího oboru doktorského studia; organizačně zkoušku zajišťuje příslušné pracoviště PřF JU.

 

Článek 2. Podání přihlášky k rigorózní zkoušce

 1. Uchazeč splňující podmínku § 46 odst. 5 zákona, tj. získal nebo před konáním rigorózní zkoušky získá akademický titul „magistr“ podá přihlášku ke státní rigorózní zkoušce na studijní oddělení. Přihláška se podává na formuláři, který je přílohou 2 tohoto řádu a je k dispozici na studijním oddělení a na webových stránkách fakulty. Spolu s dalšími náležitostmi uvádí uchazeč v přihlášce obor, ve kterém bude skládat rigorózní zkoušku.
 2. Před podáním přihlášky uchazeč odevzdá rigorózní práci odesláním elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes on-line úložiště. Předání na fyzickém médiu není povoleno.
 3. Současně s přihláškou odevzdá uchazeč ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování magisterského studia1, relevantní dokumenty uvedené v článku 2 Opatření proděkana pro studium P 5 a kopii dokladu o zaplacení poplatku za rigorózní řízení dle opatření děkana D 78 v platném znění. Pokud uchazeč bude státní rigorózní zkoušku skládat zároveň s magisterskou státní zkouškou, doplní dodatečně kopii magisterského diplomu k přihlášce studijní oddělení.
 4. Pokud odevzdávaná magisterská práce končícího studenta magisterského oboru na PřF JU splňuje všechny požadavky na práci rigorózní (čímž významně převyšuje požadavky na práci

 

 

Článek 3. Rigorózní práce

 1. Jako rigorózní práce se na PřF JU předkládá původní vědecká práce řešící problematiku daného oboru (tj. oboru, v němž se uchazeč hlásí ke složení státní rigorózní zkoušky), např. založená na výsledcích magisterské práce. Práce musí být založena minimálně na jednom článku, který je publikován nebo prokazatelně přijat do tisku (dokládá se stanoviskem redakce časopisu) ve vědeckém nebo recenzovaném odborném časopise nebo knize.
 2. V případě, že byl dotyčný článek publikován v časopise, který dosáhl v posledních 4 letech alespoň jednou impaktní faktor 0,3 nebo vyšší, upouští se od oponování této práce oponentem. V případě jiné odborné publikace se práce předkládá jednomu oponentovi. Oponenta jmenuje děkan na základě doporučení předsedy oborové rady.
 3. V případě více autorů nemusí být uchazeč nutně prvním autorem práce; jeho podíl na publikaci však musí být významný a dokládá se podepsaným stanoviskem minimálně jednoho spoluautora s dominantním autorským podílem na článku (zpravidla prvním nebo korespondenčním autorem). Podíl uchazeče na víceautorské publikaci musí být vždy uveden údajem v procentech doprovázeným slovním vyjádřením. Osobní podíl uchazeče na předložené publikaci dále posoudí zkušební komise.
 4. Rigorózní práce se předkládá v češtině nebo angličtině v podobě definované Opatřením proděkana pro studium P 5.

 

Článek 4. Zajištění státní rigorózní zkoušky

 1. Hlásí-li se uchazeč ke státní rigorózní zkoušce v oblastech spadajících do působnosti oborových rad programů se specializacemi, rozhodne o příslušnosti k oborové radě děkan na návrh předsedů možných příslušných oborových rad; současně se stanoví garantující katedra.
 2. Po přijetí dokumentů dle článku 2 tohoto řádu informuje studijní oddělení předsedu příslušné oborové rady.
 3. Státní rigorózní zkouška má dvě části – znalostní zkoušku a obhajobu rigorózní práce.
 4. Oborová rada navrhne složení komise a předsedu komise ke státní rigorózní zkoušce. Komise pro obhajobu je obvykle totožná s komisí pro znalostní zkoušku; pokud práce podléhá oponentnímu řízení, je komise rozšířena o 1 oponenta s právem hlasovacím. Členy komise pro státní zkoušku mohou být pouze profesoři, docenti a vědeckou radou fakulty schválení odborníci. Spoluautorství publikací, které jsou součástí předložené rigorózní práce, je neslučitelné s členstvím v komisi. Komise má 5–9 členů, z nichž alespoň 1 nesmí být zaměstnancem JU. Návrh podává oborová rada v dostatečném předstihu před předpokládaným termínem konání státní zkoušky a členství v komisi s navrhovanými předjedná; termín a místo zkoušky stanoví oborová rada současně s předložením návrhu na složení komise. Na základě návrhu oborové rady jmenuje děkan členy a předsedu komise ke státní rigorózní zkoušce. O svém rozhodnutí informuje předsedu oborové rady. Podle dispozic předsedy oborové rady (nebo předsedy zkušební komise) informuje studijní

 

oddělení členy komise o jejich jmenování a uchazeče o složení zkušební komise a termínu a místu konání zkoušky (nejpozději dva týdny před zkouškou).

 1. Státní rigorózní zkoušku administrativně zajišťuje studijní oddělení (evidence přihlášky, rozeslání jmenovacích dopisů a další administrativní úkony podle dispozic předsedy oborové rady). Organizačně a technicky (místnost a ostatní náležitosti) zajišťuje zkoušku katedra podle oboru rigorózní zkoušky a zaměření rigorózní práce, a to ve spolupráci s příslušnou oborovou radou a komisí pro státní zkoušku. Předseda komise si před vlastní zkouškou vyžádá na studijním oddělení formulář protokolu pro zápis průběhu a výsledku státní zkoušky.
 2. V případě, že rigorózní práce podléhá oponentnímu řízení, oponent se ve svém posudku soustředí zejména na posouzení celkového významu a přínosu práce a v případě víceautorské publikace na deklarovaný podíl uchazeče na práci. Oponentský posudek může mít formu vyplněného dotazníku schváleného pro tento účel oborovou radou.

 

Článek 5. Průběh státní rigorózní zkoušky

 1. Státní zkouška a vyhlášení výsledku jsou veřejné. Průběh státní rigorózní zkoušky řídí předseda zkušební komise.
 2. Státní rigorózní zkouška může přímo navázat na státní magisterskou zkoušku. Po úspěšném ukončení ústní části státní magisterské zkoušky, tj. zkoušky z předmětových okruhů a obhajoby magisterské práce jsou uchazeči položeny samostatné otázky rigorózní státní zkoušky, přičemž komise zároveň posoudí, zda předložené dílo vyhovuje požadavkům na rigorózní práce. Uchazeč může vykonat rigorózní státní zkoušku pouze v případě, že úspěšně složil magisterskou státní zkoušku.
 3. Ve znalostní části se předpokládá hlubší uchazečova znalost oboru státní zkoušky a jeho širšího vědního základu. Při ověřování a posuzování znalostí uchazeče komise přihlíží jak k jeho faktografickým znalostem, tak k invenci a schopnosti tvůrčí práce. O výsledku zkoušky se rozhoduje tajným hlasováním. Nezbytná je účast alespoň 5 členů komise a platí prostá většina hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Zkouška se klasifikuje „prospěl(a)“ nebo „neprospěl(a)“.
 4. Obhajobě musí být přítomni nejméně 5 členů komise a případný oponent. Jeho účast je nutná v případě negativního hodnocení rigorózní práce. Předseda komise představí kandidáta, který pak během maximálně 20 minut shrne výsledky své práce. K práci se vyjádří oponent (je-li jmenován); na připomínky může kandidát odpovědět jednotlivě nebo souhrnně. Pokud došla písemná vyjádření od dalších osob, přednese je předseda komise. Poté proběhne diskuse. Následuje uzavřené jednání komise, kterého se s hlasovacím právem účastní též oponent. O úspěšnosti obhajoby se rozhoduje tajným hlasováním a platí prostá většina hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Obhajoba rigorózní práce se klasifikuje „prospěl(a)“ nebo „neprospěl(a)“.
 5. Veškerou dokumentaci, zejména řádně vyplněný a všemi přítomnými členy komise podepsaný protokol o průběhu a výsledku znalostní části zkoušky a obhajoby rigorózní práce, předá předseda komise na studijní oddělení.

 

 1. Neúspěšnou zkoušku je možné ve stejném oboru jednou opakovat. Není-li úspěšně složena jedna část rigorózní státní zkoušky a druhá část ano, opakuje se pouze ta část, ve které uchazeč neprospěl. Při opakované zkoušce musí být změněni alespoň dva členové komise a v případě opakování kvůli neobhájení oponované rigorózní práce i oponent. Jinak se postupuje jako při první zkoušce.
 2. Uchazeč složil státní rigorózní zkoušku tehdy, když získal klasifikaci „prospěl“ v obou částech rigorózní státní zkoušky.
 3. Diplom o udělení akademického titulu „RNDr.“ je vystaven do jednoho měsíce od úspěšného složení státní rigorózní zkoušky.

 

Článek 6. Účinnost

 1. Tímto se zrušuje se opatření děkana D 63.
 2. Pozdější aktualizace příloh tohoto řádu nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách fakulty.
 3. Tento řád schválil akademický senát PřF JU dne 17.5.2021 a nabývá účinnosti dnem 25.5.2021.

 

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka                

RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.
předseda akademického senátu

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0