Katedra molekulární biologie a genetiky

Bakalářské studium

Katedra zajišťuje následující kurzy v bakalářském studiu:

KMB 023 Základy buněčné biologie ZS 5 'doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.'
KMB 215 Bioinformatics Project ZS 8 'prof. Ing. Miroslav Oborník, Dr.'
KMB 219 Introduction to Cell Biology ZS 2 'doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.'
KMB 240 Genetika LS 5 'RNDr. Magda Zrzavá, Ph.D.'
KMB 250 Molekulární biologie ZS 6 'RNDr. Alena Bruce, Ph.D.', 'RNDr. Alena Zíková, Ph.D.'
KMB 358 Introduction to Genomics LS 3 'Dr. Alexander William Bruce, Ph.D.', 'Mgr. Aleš Horák, Ph.D.'
KMB 601 Biologie buňky II. ZS 4 'prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D.'
KMB 605 Introduction to Bioinformatics LS 6 'prof. Ing. Miroslav Oborník, Dr.'
KMB 608 Základní metody molekulární biologie ZS 8 'Mgr. Adam Bajgar, Ph.D.'
KMB 758 Molecular Biology and Genetics I ZS 3 'Dr. Alexander William Bruce, Ph.D.'
KMB 770 Methods in Molecular Biology ZS 4 'Mgr. Lenka Chodáková, Ph.D.'

Prezentace studentů
Studenti, kteří vypracovávjí svou bakalářskou práci na Katedře molekulární biologie a genetiky, jsou povinni během svého bakalářského studia 2x prezentovat svou práci (opatření děkana D48). Student si v daném semestru, kdy chce prezentovat, zapíše kurz KMB 180 Seminář mag. oborů genetika (garant Aleš Horák). Seminář probíhá společně pro bakaláře i magistry blokově (o termínu bude informovat garant během semestru), jeden seminář je věnován přípravě, jak dobře prezentovat, a pak podle počtu zapsaných studentů v několika blocích probíhají prezentace studentů. 2 zápočty z tohoto kurzu slouží jako ověření povinnosti prezentovat 2x za své studium. Více informací zde: Prezentace magisterských studentů (v rámci KMB 180)

Katedra zajišťuje část bakalářské státní závěrečné zkoušky Buněčná biologie a genetika:

Otázky pro bakalářské zkoušky – Buněčná biologie a genetika

Část A: Otázky z buněčné biologie
1. Struktura a funkce organel v eukaryotické buňce
2. Buněčná energetika a hlavní metabolické dráhy
3. Struktura buněčných membrán, transport látek přes membrány, membránový potenciál
4. Cytoskelet: struktura a funkce, motorové proteiny
5. Vnitrobuněčné oddíly, třídění a transport proteinů uvnitř buňky
6. Mechanika buněčného cyklu: fáze buněčného cyklu, mitóza, meióza, „crossing over“
7. Buněčná signalizace: signální dráhy, receptory, typy buněčných signalizací.
8. Struktura a funkce DNA
9. Struktura a funkce RNA
10. Replikace, transkripce a translace
11. Struktura a vlastnosti proteinů
12. Rostlinná buňka: odlišnosti od živočišné buňky, chloroplasty, fotosyntéza, vakuoly, buněčná
stěna.

Část B: Otázky z genetiky
13. Chromosomy: struktura chromosomu, početní a strukturní chromosomální aberace, jejich
dopad na fenotyp a význam pro evoluci druhu
14. Genom: struktura genomu, porovnání velikostí genomů virů, prokaryot a eukaryot, paradox
hodnoty C, repetitivní DNA
15. Mutace: typy mutací podle rozsahu a podle dopadu na fenotyp, mutageny, reparace DNA
16. Mendelismus a genetická analýza: vysvětlení základních genetických pojmů (gen, alela,
homozygot, heterozygot, dominance, recesivita, haplosuficience, haploinsuficience,
kodominance, penetrance, expresivita, pleiotropie), křížení mono- a dihybridů do F1 a F2,
kombinační čtverec, rozvětvovací metoda
17. Meióza a vznik pohlavních buněk: průběh a funkce meiózy, crossing-over, rozchod alel u monoa
dihybrida, vznik pohlavních buněk u rostlin a živočichů
18. Genové interakce: co jsou to genové interakce, charakterizace jednotlivých genových interakcí
19. Kvantitativní genetika: genetická vs. environmentální složka, heritabilita v širokém a úzkém
slova smyslu, heterózní efekt
20. Vazba genů: co je to genetická vazba, jak se určuje její síla, vazbová fáze
21. Dědičnost a pohlaví: způsoby determinace pohlaví, pohlavní chromosomy, evoluce pohlavních
chromosomů, dědičnost vázaná na pohlaví, příklady znaků vázaných na pohlaví, pohlavně
ovlivněných a ovládaných, kompenzace genové dávky
22. Populační genetika: Hardy-Weinbergova rovnováha, jaké jsou její podmínky a co a proč jí
narušuje, typy selekce, genetický drift, fitness, dynamická rovnováha a její příklady
23. Genetika bakterií: srovnání prokaryotního a eukaryotního genomu, operony, plazmidy, jak
bakterie získává novou DNA (transformace, transdukce a konjugace), lytický a lysogenní cyklus
bakteriofága, SOS reparace DNA, CRISPR-Cas9
24. Genetika organel: které organely mají DNA a proč, jak vypadá genom organel, projevy
cytoplazmatické dědičnosti, heteroplasmie
25. Epigenetika: funkce epigenetických změn, epigenetické nástroje (metylace DNA, modifikace
histonů, nekódující DNA), genomový imprinting, paramutace

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0