Oddělení jazyků

Popis zkoušek

V seznamu níže najdete popisy jednotlivých zkoušek.

Důležité informace

 • Na všechny termíny je nutné se zaregistrovat ve STAGu.
 • Na zkoušku přijďte nejpozději 15 minut před začátkem.
 • Přineste si s sebou občanský průkaz.
 • Na testy je možné se přijít podívat v konzultačních hodinách Mgr. Kláry Pavlínové a Mgr. Zuzany Kovářové.
 • Platným začátkem zkoušky je čas uvedený v poznámce.
  Cca půlhodina před ním je nutná k přípravě místnosti a registraci studentů.

Postupová zkouška

Zkouška se skládá na konci prvního ročníku (druhý semestr) a je především motivací pro začínající studenty.

Zkouška je na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce a testuje tak dovednosti, které by studenti měli zvládat po absolvování dvou semestrů kurzu BA1 a BA1NS.

Zkouška má části: gramatika, poslech a čtení. Celková doba trvání je 75 minut.

Jako alternativu k postupové zkoušce studenti mohou doložit složení zkoušky TOEIC® Listening and Reading a získání dalších mezinárodních certifiátů.

Více informací o těchtoto možnostech:

Bakalářská závěrečná zkouška

Požadavky

 • Gramatika a všeobecná slovní zásoba na úrovni B2 dle SERR
 • Znalost slovní zásoby z výukových textů
 • Doporučená literatura: Murphy, R.: English Grammar in Use

Popis

Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny má písemnou formu. Je rozdělena do čtyř částí: poslech, gramatika, práce se slovní zásobou a práce s textem. Každá část je hodnocena max. počtem 30 bodů (celkem 120). Délka trvání je 120 minut bez přestávky.

Poslech
Jedná se o dva texty čtené rodilým mluvčím. Při poslechu prvního textu studenti doplňují chybějící informace v testu. Při poslechu druhého textu se všeobecnou tematikou studenti odpovídají na otázky (True/ False questions). Každý text je čten dvakrát.

Gramatika
Gramatická část má celkem 30 položek, typu "multiple choice", kde úkolem studentů je určit správný výraz, z nichž jeden a pouze jeden je správný.

Slovní zásoba
Jedná se o cvičení na slovní zásobu z výukových textů za poslední 4 semestry a skládá se ze tří cvičení. První z nich je gap-fill, tedy doplňování slov z výběru do vět. Ve druhém cvičení studenti vybírají ze čtyř možností slovo, které nejlépe odpovídá dané definici. Třetí cvičení je tzv. multiple-choice, tedy výběr z možností. Studenti vybírají ze čtyř slov jedno, které nejvhodněji doplňuje danou větu.

Práce s textem
Skládá se ze tří částí. V první části studenti odpovídají na otázky týkající se souvislého textu formou multiple choice. Ve druhé části doplňují do textu chybějící části (nadpis nebo větu) podle kontextu. Třetí část tvoří dva upravené úryvky z výukových textů. V každém z nich studenti vyhledávají synonyma ke slovům a slovním spojením, která jsou uvedena pod texty.

Hodnocení

Dosažená úroveň (%) Hodnocení
91–100 výborně
8490 výborně minus
7783 velmi dobře
7176 velmi dobře minus
6670 dobře
065 neprospěl/a

Od ZS 2013/2014 mohou jako alternativu k bakalářské zkoušce studenti doložit složení zkoušky TOEIC® Listening and Reading a získání dalších mezinárodních certifiátů.

Více informací o těchtoto možnostech:

Bakalářská závěrečná zkouška „nanečisto“ – Mock Exam

Jedná se o bakalářskou zkoušku „nanečisto“. Test je obsahově i formálně totožný s bakalářskou zkouškou, tedy dává studentům možnost, aby sami otestovali své šance zkoušku úspěšně složit.

Po napsání se jednotlivé části společně opraví a studenti mají možnost prodiskutovat veškeré nejasnosti s vyučujícím přímo na místě tak, aby byli dobře připraveni na to, co je při skutečné zkoušce čeká.

Díky Mock Exam studenti získají přesnou představu o náročnosti zkoušky a své připravenosti. Doporučujeme tedy, aby si studenti bakalářskou zkoušku zapisovali až po absolvování Mock Exam. Dodatečné škrtání bakalářské zkoušky po jejím zapsání do indexu nebudeme povolovat.

Čas konání Mock Exam naleznete na v kalendáři na hlavní stránka OJZ a s blížícím se termínem jej uvádíme i v Aktualitách v úvodu stránky – většinou jde o listopad/prosinec v zimním a duben/květen v letním semestru.
Délka trvání: min 2 hodiny

Do STAGu, kde je pro Mock Exam místnost povinně zarezervovaná, se na termín určitě nezapisujte a OJZ ani nemusíte informovat, že se na cvičný test dostavíte.

Závěrečná zkouška pro kombinované studium

Informace o zkoušce z jazyka pro studenty kombinovaného studia na PřF JU

Všichni studenti kombinovaného studia musí během studia složit zkoušku z cizího jazyka.

Jako součást přípravy na závěrečnou zkoušku můžete navštěvovat kurzy angličtiny pro denní studium nebo kurzy jiných jazyků. Můžete volit jak pokročilejší nebo specializované kurzy tak hodiny s rodilými mluvčími. Všechny tyto kurzy jsou nepovinné, tj. nemusíte si je zapisovat, při jejich zapsání však po vás budeme vyžadovat pravidelnou docházku.

Informace o zkoušce

 • Zkoušku je možné složit na konci kteréhokoli semestru studia.
 • Nabízené jazyky jsou angličtina, němčina, španělština, francouzština a ruština.
 • Student si vybere jazyk, ze kterého chce zkoušku skládat, při zápisu zkoušky na termín ve STAGu (po vyhlášení termínu oddělením jazyků).
 • Zkouška má písemnou formu. Skládá se z gramatiky, poslechu a čtení. Trvá 75 minut.
 • Místo zkoušky též uznáváme mezinárodní certifikáty. Uznání jiných zkoušek závisí na individuálním posouzení.
Magisterská závěrečná zkouška

Závěrečná Magisterská zkouška z angličtiny není jen TOEFL či TOEIC, ale vždy se skládá ze 3 částí, z nichž pouze jedna je TOEFL nebo TOEIC. Zbývající dvě části jsou pro všechny skupiny studentů stejné.
Podrobné informace o jednotlivých částech jsou k dispozici níže.

Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny se skládá ze tří částí:

 1. TOEFL ITP nebo TOEIC Listening and Reading
 2. Ústní část
 3. Esej

Přehled kurzů vhodných pro magisterské studium najdete na stránce Přehled jazykových kurzů.

1. Certifikovaná zkouška

Studenti si mohou zvolit mezi zkouškami

 • OJZ 930 Magisterská zkouška z angličtiny – TOEFL
 • OJZ 935 Magisterská zkouška z angličtiny – TOEIC

Obě zkoušky se liší pouze v certifikované části, kde si studenti volí mezi zkouškou TOEFL ITP nebo TOEIC Listening and Reading. Pro obě zkoušky zůstává společná ústní část – debata, a písemná část – esej. 

Student si volí zkoušku dle své preference nebo doporučení katedry ve svém oboru. Studentům, kteří mají v úmyslu pokračovat v doktorandském studiu, se doporučuje zvolit OJZ 930, protože TOEFL ITP je jeho povinnou součástí.

Studenti se na zkoušky TOEFL ITP nebo TOEIC LR nehlásí, pouze si ve STAGu zapíší Magisterskou zkoušku z angličtiny (OJZ 930 nebo OJZ 935). Jiná registrace není nutná, zkoušku hradí PřF.

Instrukce pro studenty se specifickými potřebami

V případě, že budete potřebovat úpravu testových podmínek (např. prodloužení časového limitu, zvětšení písma apod.), kontaktujte, prosím, Mgr. Zuzanu Kovářovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami nejpozději 3 měsíce před konáním zkoušky a domluvte se na dalším postupu. Dále si, prosím, prostudujte tento manuál:

Zkouška TOEFL ITP

Testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím akademickém prostředí a skládá se ze tří částí. Je tedy vhodná pro studenty, kteří po ukončení magisterského studia chtějí pokračovat v doktorandském studiu a věnovat se vědecké dráze.

Poslech

Poslechová část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět mluvené angličtině v akademickém prostředí. Student poslouchá krátké texty a odpovídá na různé typy testových otázek. Skládá se ze tří částí. Otázek je 50 a test trvá 35 minut.

 • Část 1: Krátké dialogy
 • Část 2: Rozhovor
 • Část 3: Krátká přednáška

Gramatika a větné struktury

Tato část ověřuje znalost správných gramatických struktur v psaném akademickém jazyce. V této sekci student čte testový materiál a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Otázek je 40 a test trvá 25 minut.

 • Část 1: Dokončování vět
 • Část 2: vyhledávání chyb

Čtení

Tato část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět psanému textu. V této sekci student čte testový materiál a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Test využívá úryvky z univerzitních skript a otázky s nimi spojené se zaměřují na celkové porozumění textu a na práci se slovní zásobou. Otázek je 50 a test trvá 55 minut.

Studenti musí získat minimálně 543 bodů – úroveň B2 dle SERR.

Zkouška TOEIC LR

Testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím pracovním prostředí a je tedy vhodná pro studenty, kteří po ukončení magisterského studia chtějí nastoupit do praxe. Skládá se ze dvou částí.

Poslech

Poslechová část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět mluvené angličtině v pracovním prostředí. Student poslouchá krátké texty a odpovídá na různé typy testových otázek. Skládá se ze čtyř částí. Otázek je 100 a test trvá 45 minut.

 • Část 1: Fotografie (volba věty správně popisující obrázek)
 • Část 2: Otázka – odpověď (volba správné odpovědi)
 • Část 3: Rozhovor (volba tří správných odpovědí na tři otázky ke každému krátkému dialogu)
 • Část 4: Krátká řeč (volba tří správných odpovědí na tři otázky ke každému krátkému slovnímu projevu)

Čtení

Tato část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět psanému textu. V této sekci student čte testový materiál a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Test využívá autentické texty z oblasti obchodní angličtiny. Skládá se ze tří částí. Otázek je 100 a test trvá 75 minut.

 • Část 5: Dokončování vět (volba správného chybějícího výrazu)
 • Část 6: Doplnění slov v textu (volba správného chybějícího výrazu v kontextu)
 • Část 7: Porozumění textu (volba několika správných odpovědí na otázky ke každému jednomu či několka souvisejícím textům)

Studenti musí získat minimálně 785 bodů – úroveň B2 dle SERR.

2. Ústní část

V ústní části student prokazuje schopnost vyjádřit v angličtině svůj názor, zúčastnit se diskuse a argumentovat. Zkouška se skládá ze dvou částí – samostatného monologu (3 minuty) a diskuse se zkoušejícím (7 minut).

Celkový čas: 10 minut

Téma: Student téma zkoušky obdrží den před zkouškou na emailovou adresu uvedenou ve STAGu. Má tak možnost dohledat k tématu potřebné informace, aby mohl zaujmout jednoznačné stanovisko podpořené relevantními argumenty.

DOPORUČENÍ

Magisterská ústní zkouška má dvě části:

1) Úvodní monolog (3 min.)

 • Pozorně si přečtěte zadání.
 • Téma si nastudujte a dohledejte další fakta a příklady.
 • Monolog musí být relevantní k tématu.
 • Poznámky si můžete sepsat v bodech, které však smíte použít  pouze k nahlédnutí.
 • Při argumentaci nepoužívejte příklady z osobního života.
 • Na závěr monologu zcela jasně uveďte svůj postoj – zda jste pro či proti.

2) Debata (7 min.)

 • Při debatě zkoušející zaujme opačný postoj.
 • Svůj názor podpořte alespoň 3 argumenty.
 • Pozorně poslouchejte námitkám zkoušejícího, ukažte, že jim rozumíte, a reagujte vhodnými protiargumenty.
 • Při zkoušce používejte formální jazyk.

Zdá-li se vám těžké o tématech diskutovat z osobních či emocionálních důvodů, kontaktujte vedoucí oddělení jazyků.

3. Esej

Tato část ověřuje schopnost studenta jasně a logicky argumentovat písemnou formou v angličtině. Esej studenti píší na počítači v textovém editoru Microsoft Word a mají k dispozici on-linovou verzi monolingvního slovníku Oxford Advanced Learner's Dictionary.

 • Čas: 120 minut
 • Délka: Minimálně 300 slov, za optimální je považováno 400+ slov.
 • Téma: Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s obecným kontroverzním tématem. Studenti si vybírají jedno ze dvou témat.

Příklad: Do you agree or disagree with the following statement? Playing a game is fun only when you win. Use specific reasons and examples to support your answer.

Hodnotí se:

 • splnění úkolu (vyjádření názoru, argumentace, příklady, vysvětlení),
 • organizace textu (úvod, logické členění do odstavců, závěr),
 • formální aspekty (jednota a koherence),
 • gramatika,
 • slovní zásoba.

Nastavení kontroly pravopisu pro anglický jazyk: Review – Language – Set proofing language – English (vyberte United Kingdom NEBO United States).

Ke stažení:

HODNOCENÍ

Váš výkon během zkoušky se bude hodnotit dle následujících kritérií:

 • Vaše schopnost prezentovat téma bez pomoci zkoušejícího
 • Vaše dovednost debatovat o tématu se zkoušejícím, když obhajujete své stanovisko a prezentujete nové argumenty
 • Správnost používané gramatiky
 • Používání pokročilé slovní zásoby včetně spojovacích výrazů (discourse markers) a neutrálního stylu jazyka
 • Plynulost projevu, dobrá výslovnost a intonace
Celkové hodnocení

Pro celkové hodnocení mají jednotlivé (dílčí) částí zkoušky níže uvedenou váhu:

1. Certifikovaná TOEFL ITP 60% (Listening 20%, Sentence Structure 20%, Reading 20%)
zkouška TOEIC L&R 60%
2. Ústní část   20%
3. Esej   20%

Po kompletaci výsledků studenti obdrží email s hodnocením, a to na jejich emailovou adresu uvedenou ve STAGu. To bývá možné až poté, co je na OJZ doručena oficiální výsledková listina ze zahraniční centrály ETS, kde se hodnotí certifikovaná zkouška. 

Email pak obsahuje tabulku s podrobnými  výsledky:

 • Body v sekcích TOEFL Section 1–3 a TOEFL Total (případně TOEIC Listening, TOEIC Reading a TOEIC Total) se kopírují z dokumentu s výsledky testu.
 • Esej a ústní část zkoušky jsou hodnoceny nezávisle alespoň dvěma hodnotiteli. Hodnotí se na stupnici 5–1 (5, 4, 3 = uspěl; 2, 1 = neuspěl).
 • Všichni studenti se mohou na hodnocení přijít podívat v rámci konzultačních hodin vedoucí oddělení či její zástupkyně.

Body ve sloupcích
TOEIC/TOEFL, Essay a Oral points…

 
…odpovídají známkám:

Grade
je známka jako ve STAGu

5

1

1

4.5

1-

1-

4

2

2

3.5

2-

2-

3

3

3

F

4–5 = Fail = Neuspěl(a)

F = 4–5 = Fail = Neuspěl(a)

 

TOEFL® ITP pro doktorandy

Je bezpodmínečně nutné, aby byli všichni studenti zapsáni na termín zkoušky ve STAGu do konce listopadu (ZS) /dubna (LS) na termín zkoušky ve STAGu.
Bez včasné registrace nebude možné test objednat a ke zkoušce student nebude  připuštěn.

Zkouška TOEFL ITP testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím akademickém prostředí.
Poslechová část se zaměřuje na porozumění krátkým a středně dlouhým dialogům z univerzitního prostředí a středně dlouhým přednáškám.
Druhá část, větné struktury, ověřuje znalost správných gramatických struktur.
Část čtení obsahuje pět krátkých úryvků z univerzitních skript a otázky s nimi spojené se zaměřují na celkové porozumění textu a na práci se slovní zásobou.

Části testu Čas Počet otázek Bodování
Poslech 35 minut 50 otázek 31 až 68 bodů
Větné struktury 25 minut 40 otázek 31 až 68 bodů
Čtení 55 minut 50 otázek 31 až 67 bodů
Celkem 115 minut 140 otázek 310 až 677 bodů

Hranice pro složení zkoušky je 543 bodů

 • Převod získaných bodů na úrovně CEFR (A1 - C1) naleznete zde

Vzorové testy naleznete na webu ETS:

Ke stažení: TOEFL ITP Test Taker Handbook (pdf, web ETS)

Doktorská závěrečná zkouška

Doctor's Final English Examination OJZ 950

Before taking the Doctor's Final English Examination (OJZ 950), students are to acquire a credit for “TOEFL ITP pro doktorandy” (OJZ 940) by submitting a certificate from TOEFL ITP (min. score 543), TOEFL iBT (min. score 72), or IELTS (min. score 5.5). The TOEFL ITP examination may be taken free of charge on dates provided by the Language Department.
The points achieved in TOEFL ITP can be converted to CEFR levels (A1 - C1) here.

The examination tests the ability to write a scientific text in English on a topic familiar to the candidate, the ability to present findings from the candidate's field, the ability to discuss a given topic and the ability to explain grammar phenomena from a specialist text. The tasks are designed to elicit language at level C1.

The examination has the following parts:

Written part

A written essay on one of six specialist topics familiar to the candidate and of an approximate length of 400 words (minimum pass 350 words).

 • One week before the exam, a list of 6 topics must be provided by the student, including a short 1-2 sentence explanation of what each topic involves and what they plan to present. The topics need to be approved by the supervisor and the exam invigilator as being separate from each other.
 • At the exam, students are assigned one of their topics by the invigilator and write an essay based on it within a maximum of 120 mins.

The essay should follow the format:

 1. Problem/topic statement                                           (introductory paragraph)
 2. Exploration of the topic                                             (structured - paragraphs)
 3. Conclusion                                                                (concluding paragraph)

Oral part

An oral examination based on one of six specialist topics familiar to the candidate provided by the student and an oral analysis of an extract.

 • The candidate is to provide the examiner with the specialist material at the time of the written part of the examination (A publication written by a native speaker in English, of a length of no less than 100 pages and recommended by the supervisor. A compilation of abstracts is not suitable).
 • The examination panel is to consist of two teachers from the language department. The candidate's supervisor or a representative appointed by the supervisor is welcome to attend.
 • The examination is to last approximately 20 minutes.
 • The exam is to consist of
  • a short oral overview given by the student on one of the topics from the list (other than that chosen for the written part) followed by a discussion with one of the examiners.
  • an oral analysis of an extract from a specialist publication – an explanation of given grammar phenomena from the extract based on  questions from one of the examiners.

The following list of topics for the examination should be delivered to the Department of Student Affairs at least one week before the date of examination:

 • Download: List of topics – document to fill in and deliver to the Language Dpt. (docx)
– převod bodů mezi TOEFL® ITP a TOEFL® iBT

Místo zkoušky TOEFL® ITP, která je součástí závěrečné magisterské zkoušky z angličtiny a skládá se přímo na fakultě, se akceptuje jako ekvivalent i zkouška TOEFL® iBT, a to v následujícím převodu bodů:

TOEFL iBT TOEFL ITP TOEFL iBT TOEFL ITP TOEFL iBT TOEFL ITP
0 – 12 310 43 443 79-80 550
13 313 44 447 81-82 553
14 317-320 45-46 450-453 83 557-560
15 323-327 47 457 84-85 563
16 330 48 460 86-87 567
17 333-337 49-50 463 88-89 570-573
18 340-343 51 467 90-91 577
19-20 347-350 52 470-473 92-93 580-583
21 353 53 477 94-95 587
22 357-360 54-55 480 96-97 590-593
23 363-367 56 483 98-99 597
24 370-373 57 487-490 100 600-603
25 377 58 493 101-102 607-610
26-27 380-383 59-60 497 103-104 613
28 387 61 500 105 617-620
29 390-393 62-63 503 106-108 623-627
30-31 397 64 507-510 109 630-633
32 400-403 65 513 110 637
33 407 66-67 517 111-112 640-643
34 410-413 68 520 113 647
35 417 69-70 523 114-115 650-653
36-37 420 71 527-530 116 657
38 423-427 72-73 533 117 660-663
39 430 74-75 537 118 667
40 433 76 540-543 119 670
41-42 437-440 77-78 547 120 673-677
– převod bodů TOEFL® ITP na úrovně SERR

Oficiální stránka ETS s informacemi o převodu bodů TOEFL® ITP na SERR (CEFR)

Prohlédnout externí webovou stránku

– převod bodů TOEIC® LR na úrovně SERR

Oficiální korelační tabulka ETS pro převod bodů TOEIC® LR na úrovně dle SERR (CEFR)

Prohlédnout dokument pdf


Označení zkoušek

OJZ 900 – Postupová zkouška z angličtiny
OJZ 910 a OJZ 910U – Bakalářská zkouška z angličtiny
OJZ 930 a OJZ 935 – Magisterská zkouška z angličtiny
OJZ 940 – TOEFL ITP pro doktorandy
OJZ 950 – Doktorská zkouška z angličtiny
OJZ 960 – Závěrečná zkouška z cizího jazyka pro kombinované studium

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0