Přírodovědecká fakulta JU

Studentské odborné práce pro přijetí do bakalářských programů na PřF JU

Pro uchazeče, kteří se ucházejí o přijetí do bakalářských biologických programů na základě samostatné odborné práce, platí následující doporučení:

 • práce má formu původní odborné studie, na jejímž vypracování se uchazeč prokazatelně podílel,
 • práce musí obsahovat výsledky získané experimentální nebo dotazníkovou činností, či vypracované protokoly sloužící jako studijní pomůcka při výuce
 • nesmí se jednat o čistě rešeršní práci,
 • nemusí jít o práci ze středoškolské soutěže,
 • práce nemusí být z posledního roku před podáváním přihlášky na PřF JU,
 • práce může mít více autorů, pak ale podíl uchazeče musí být jasně vymezen (např. v procentech), uchazeč nemusí být první autor.

Práce by měla tematicky souviset s oborem, který chce uchazeč studovat. Rozsah práce je libovolný, ale upozorňujeme, že větší rozsah automaticky neznamená vyšší kvalitu, spíše naopak.

PŮVODNÍ ODBORNÉ STUDIE

Původní odborné studie obsahují nové poznatky (data), buď získané autorem nebo poskytnuté někým jiným. Doporučujeme je členit na ÚVOD, METODIKU, VÝSLEDKY, DISKUZI, ZÁVĚR a LITERATURU, kapitoly práce nemusí být nutně těmito názvy uvedeny.

ÚVOD by měl stručně a jasně shrnovat řešenou problematiku - co je o ní již známo a proč je zajímavé se jí dále zabývat. Tato část by se měla opírat především o odbornou literaturu, přičemž jednotlivé prameny by měly být v textu řádně uvedeny (tj. průběžně citovány v textu). Na konci úvodu by měly být jasně a stručně formulované cíle práce, obvykle formou testovatelných hypotéz.

METODIKA by měla popisovat použité vybavení a pracovní postupy (metody) včetně statistického hodnocení získaných dat v takovém rozsahu, aby práci mohl kdokoliv jiný podle tohoto návodu zopakovat. Měla by zahrnovat i stručnou charakteristiku studovaných objektů případně popis studijních ploch.

VÝSLEDKY by měly být maximálně stručné a jasné. Měly by přehledně shrnout získaná data a nějakým způsobem (obvykle pomocí statistických metod) je alespoň jednoduše vyhodnotit. V kapitole by měly být využity tabulky a grafy, avšak pouze takové, na které existuje odkaz v textu. U fotografií musí být uvedeno, kdo je jejich autorem, u převzatých obrázků, odkud pocházejí.

DISKUZE by měla kriticky zhodnotit získaná data, uvést je do souvislosti alespoň s některými pracemi uvedenými v úvodu (literárním přehledu) práce. Můžete vyhodnotit proč se nepodařilo některé výsledky získat tak, jak jste předpokládali (např. špatně zvolená metodika, vliv externích faktorů, třeba vliv počasí na sběr dat). Velmi doporučujeme, aby délka úvodu významně nepřesahovala délku diskuze, spíše naopak.

ZÁVĚR stručně a jasně (nejlépe v bodech) shrnuje celou práci a především jednoznačně odpovídá na cíle práce vytyčené v úvodu.

LITERATURA by měla být zpracována pečlivě, přehledně a především jednotně. Musí zde být uvedeny (pouze a výhradně) ty prameny, které jsou citovány v textu práce. Jako vodítko mohou nejlépe posloužit odborné časopisy příslušného oboru. Literatura by se neměla skládat pouze z internetových zdrojů, ale měla by využívat především odborné články a knihy.

Ke zpracování literární rešerše v úvodu odborné práce můžete využít návod, jak psát literární rešerši, kde je uvedeno, jakým způsobem pracujeme s literaturou a jak ji citujeme v textu. http://users.prf.jcu.cz/jersa/download/vs/literarni_reserse.doc

Odborné studie budou hodnoceny na škále 0-100 bodů. Rozhodujícím hlediskem bude zejména originalita tématu, odborná hodnota a kvalita zpracování práce včetně schopnosti vyjádřit se stručně a jasně. Zároveň hodnotíme vlastní prezentaci a schopnost reagovat na dotazy členů hodnotící komise.

Práce je třeba zaslat na studijní oddělení PřF JU v elektronické podobě (formát pdf) na emailovou adresu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), současně s přihláškou ke studiu do 31. 3. 2023. On-line obhajoba nejlepších prací (vybraných komisí jmenovanou děkanem PřF JU) se uskuteční v sobotu 13. 5. 2023. Autorům prací, které byly vybrány k obhajobě, budou zaslány elektronické pozvánky. Autorům  prací, které k obhajobě vybrány nebyly, bude zaslána informace o této skutečnosti.

Č. Budějovice, 18. 1. 2023

 

Doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.                                                                                                                                                           RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
        předseda komise                                                                                                                                                                                  proděkan pro studium

Číst dál: Studentské odborné práce pro přijetí do bakalářských programů na PřF JU

 • Přečteno: 132

Nápady a inspirace nejen pro začínající pedagogy

Centrum pro přírodovědné vzdělávání PřF JU zorganizovalo a podpořilo vydání několika publikací vhodných pro VŠ studenty učitelských i odborných studijních programů a pro učitele středních škol. Na přípravě se podílejí akademičtí pracovníci PřF JU společně se středoškolskými učiteli s cílem podpořit své kolegy ve výuce oborných předmětů tak, aby byla pro studenty poutavá, zábavná a odpovídala současným trendům. Publikace jsou zpracovávány jak po odborné, tak po didaktické stránce. Pro přípravu jsme zvolili moderní cloudovou platformu Publi. Publikace realizujeme pomocí finanční podpory MŠMT pro přípravu učitelů v deficitních aprobacích a z projektu Jihočeské univerzity Flexibilní formy vzdělávání.

 Doposud jsme vydali:

https://publi.cz/book/1941-napady-a-inspirace-pro-mimoskolni-akce-a-vicedenni-pobyty

https://publi.cz/book/211-mnoziny-ucebnice-pro-ss

https://publi.cz/book/2120-algebra

https://publi.cz/book/1798-cvicebnice-z-linearni-algebry

 

Dále připravujeme:

 • CLIL na SŠ - Angličtina a fyzika 
 • Vybrané kapitoly z didaktiky geografie 
 • Biochemie 

PŘF, Vše

 • Přečteno: 1040

Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2023/2024

 1. Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. a bodu 32 zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění § 50 zákona č. 111/1998 Sb., vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu oborů v navazujících dvouletých magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen PřF JU) pro akademický rok 2023/2024.Pro akademický rok 2023/2024 budou uchazeči přijímáni do programů (oborů) uvedených níže.

Program

Obor

Zaměření/specializace

Jednooborové studium

Aplikovaná ekologie a ochrana přírody

 

 

Biofyzika

Biofyzika

 

Biochemie

 

 

Biologie ekosystémů

 

 

Botanika

 

 

Fyziologie a buněčná biologie rostlin

 

 

Fyzikální měření a modelování

 

 

Chemie životního prostředí

 

 

Klinická biologie

 

 

Molekulární a buněčná biologie a genetika

 

 

Parazitologie

 

 

Zoologie

 

 

Dvouoborové studium

Učitelství pro střední školy

 

Učitelství pro střední školy se specializací biologie

 

 

Učitelství pro střední školy se specializací chemie

 

 

Učitelství pro střední školy se specializací fyzika

 

 

Učitelství pro střední školy se specializací informatika

 

 

Učitelství pro střední školy se specializací matematika

 

Pro jednotlivé studijní programy jsou maximální počty přijímaných uchazečů uvedeny v následující tabulce. 

 

Program

Počet přijímaných

Aplikovaná ekologie a ochrana přírody

10

Biofyzika

5

Biochemie

5

Biologie ekosystémů

13

Botanika

10

Fyzikální měření a modelování

15

Fyziologie a buněčná biologie rostlin

5

Chemie životního prostředí

5

Klinická biologie

11

Molekulární a buněčná biologie a genetika

20

Parazitologie

7

Zoologie

15

Učitelství pro střední školy

25

 

V případě, že nebude v hlavním (letním) termínu přijímacích zkoušek naplněna kvóta limitu financovaných studentů, může být otevřeno přijímání i v následujícím doplňkovém (zimním) termínu.

 

 1. Termíny přijímacího řízení

          a) hlavní termín

V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí. Přihlášky lze podávat do 18. května 2023. Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia uchazeči doručí nejpozději do 13. června 2023, 11:00 hodin1. Přijímací zkoušky se konají 7. června 2023.

        b) doplňkový termín

V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí k doplnění volných kapacit. Přihlášky lze podávat od 1. července do 31. října 2023. Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia uchazeči doručí nejpozději do 6. února 2024, 11:00 hodin[1]. Přijímací zkoušky se konají 9. února 2024.

U dokladů vydaných zahraniční vysokou školou si fakulta vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci.

 1. Podávání přihlášek

Přihlášky se podávají elektronicky https://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska.

Poplatek za přihlášku ve výši 500 Kč je možné uhradit platební kartou prostřednictvím platební brány JU nebo bankovním převodem na účet číslo 104725778/0300; variabilní symbol – 6020106, specifický symbol – číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické přihlášky.  

Doklady o předchozím vzdělání uchazeč doručí osobně nebo poštou na studijní oddělení PřF na adresu:

Přírodovědecká fakulta JU
Studijní oddělení
Branišovská 1760
České Budějovice, 370 05

 1. Ke studiu může být přijat:
 2. a) občan ČR s ukončeným vysokoškolským vzděláním na úrovni bakalář nebo vyšší, který splní podmínky uvedené v bodech 5 až 10 tohoto Rozhodnutí,
 3. b) cizí státní příslušník, který musí vedle splnění těchto podmínek vyhovět zvláštním předpisům pro studium cizích státních příslušníků na vysokých školách v České republice.
 4. Ke studiu v navazujícím magisterském stupni mohou být přijati absolventi bakalářského stupně studia, pokud úspěšně splní podmínky přijímací zkoušky. Do magisterského stupně studia bude přijat bez odborné přijímací zkoušky absolvent bakalářského studia na PřF JU, který se hlásí do magisterského stupně v přímé návaznosti na bakalářské studium a měl v tomto studiu vážený průměr za celé studium nejvýše 1,90.
 5. Přijímací zkouška je písemná nebo ústní a skládá se ze dvou částí: zkoušky z odborného předmětového okruhu (dle oboru studia – viz odst. 8) a zkoušky, v níž se posuzuje rozpravou před komisí bakalářská práce nebo jí odpovídající písemná práce uchazeče, pokud taková práce byla součástí jeho předchozího studia, popřípadě se posuzuje připravenost uchazeče vypracovat zamýšlenou diplomovou práci.
 6. Pokud je přijímací zkouška ústní, může být na písemnou žádost uchazeče realizována distančním způsobem. Žádosti o konání přijímací zkoušky distančním způsobem schvaluje proděkan pro studium na základě stanoviska garanta studijního programu.
 7. Odborné předmětové okruhy volí uchazeč podle svého oboru/zaměření[2]:

Uchazeč o studium v programu

 • Aplikovaná ekologie a ochrana přírody skládá zkoušku z Ekologie a Životního prostředí
 • Biofyzika skládá zkoušku z Obecné fyziky,
 • Biologie ekosystémů skládá zkoušku z Ekologie,
 • Fyzikální měření a modelování skládá zkoušku z Obecné fyziky nebo z Technické fyziky,
 • Fyziologie a buněčná biologie rostlin z Fyziologie rostlin,
 • Chemie životního prostředí skládá zkoušku ze dvou okruhů z výběru: Anorganické chemie, Analytické chemie, Fyzikální chemie a Organická chemie,
 • Biochemie skládá zkoušku z Biochemie a Organické chemie,
 • Klinická biologie skládá zkoušku z Biomedicínské laboratorní techniky,
 • Molekulární a buněčná biologie a genetika z Buněčné biologie a genetiky,
 • Učitelství pro SŠ si volí dva okruhy dle zvolených specializací:
  • specializace Biologie – jeden okruh z následujícího výběru: Biologie rostlin, Biologie živočichů, Buněčná biologie a genetika, Fyziologie živočichů, Fyziologie rostlin, Ekologie, Biologická chemie, Biologie člověka
  • specializace Chemie – jeden okruh z následujícího výběru: Anorganická chemie, Analytická chemie, Biochemie, Fyzikální chemie, Organická chemie,
  • specializace Fyzika – Obecná fyzika,
  • specializace Matematika – Matematická analýza,
  • specializace Informatika – Informační a komunikační technologie.
 1. Výsledek zkoušky ze zvoleného předmětového okruhu / zvolených předmětových okruhů a výsledek rozpravy se klasifikuje celkovou známkou a bodovým ziskem. Bodové hodnocení odpovídající jednotlivým známkám udává následující tabulka:

známka

bodové hodnocení zkoušky a rozpravy

výborně

200 - 151

velmi dobře

150 - 101

dobře

100 - 51

nevyhověl

50 a méně

Zkouška a rozprava se konají před komisí na katedře, kam se uchazeč do magisterského studia hlásí.

U oborů Učitelství pro SŠ se zkouška a rozprava konají před komisí ze zástupců obou oborů, kam se uchazeč hlásí.

Uchazečům o studium, kteří se do magisterského stupně hlásí v přímé návaznosti na bakalářské studium na PřF JU a nesplnili požadavky pro přijetí do navazujícího magisterského stupně bez odborné zkoušky (viz odst. 5), se jako přijímací zkouška započítává příslušná část jejich bakalářské státní závěrečné zkoušky (zkouška z předmětu a obhajoba) a její bodové hodnocení dle následující tabulky:

známka z bakalářské zkoušky

bodové hodnocení bakalářské zkoušky pro účely přijímání do magisterského studia *

bodové hodnocení obhajoby bakalářské práce pro účely přijímáni do magisterského studia

výborně

50 – 34

150 - 101

velmi dobře

33 – 17

100 – 51

dobře

16 – 1

50 – 1

nevyhověl

0

0

   * V případě, že přijímací zkouška do magisterského studia obsahuje více předmětů státní    zkoušky, počítá se výsledný počet bodů jako aritmetický průměr z bodů získaných ve všech        požadovaných předmětech.

 1. Uchazeči, kteří vyhověli požadavkům odst. 5, budou přijati přednostně. Z uchazečů, kteří vyhověli požadavkům odst. 9, bude na základě součtu bodového zisku (viz odst. 9) sestaven pořadník.

Přijati budou uchazeči až do počtu stanoveného v odst. 1 (po odečtení míst obsazených uchazeči přijatými na základě odst. 5 bez odborné zkoušky). Přijat bude rovněž každý uchazeč se stejným bodovým ziskem jako poslední uchazeč určený počtem v odst. 1.

 1. Hlásí-li se zahraniční uchazeč do českého studijního programu, je vyžadováno prokázání základní znalosti češtiny na úrovni B2 v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Tuto znalost doloží potvrzením úspěšného složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) u organizace, která je oprávněna takový certifikát vydávat.
 2. Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky bude kontaktován/a pracovníky Centra podpory studentů se specifickými potřebami s informacemi o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.
 3. Děkan jmenuje přijímací komisi, jejímž předsedou je proděkan pro studium a členy docenti, profesoři a akademičtí pracovníci s vědeckou hodností z jednotlivých kateder/ústavů. Komise na základě výsledku přijímacích zkoušek sestaví pořadí uchazečů a navrhne děkanovi rozhodnutí o jejich přijetí či nepřijetí.
 4. Děkan na základě návrhu předsedy komise do jednoho týdne rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Uchazeč je o rozhodnutí bezprostředně vyrozuměn.
 5. Uchazeči, kteří nejpozději pátý pracovní den po stanoveném dnu přijímací zkoušky předloží potvrzení od lékaře dokládající jejich zdravotní nezpůsobilost účastnit se zkoušky, budou pozváni v náhradním termínu ke zkoušce organizované stejně jako zkouška v původním termínu.
 6. Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím děkana o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání děkanovi proti jeho rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan odvolání a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v odst. 9.

V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo v dohodnuté době (termín je uveden v rozhodnutí o nepřijetí) nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí děkana. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.

 1. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském stupni na PřF JU projednal a schválil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 10. ledna 2023.

 

V Českých Budějovicích 16. ledna 2023

 

 prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

 

[1] Uchazeči, kteří bakalářské studium absolvovali na některé z fakult JU, své vzdělání dokládat nemusí.

[2] U uchazečů, kteří se ke studiu hlásí v přímé návaznosti na bakalářské studium na PřF JU, se jako přijímací zkouška počítá příslušný předmětový okruh bakalářské státní zkoušky.

PDF ke stažení zde

Číst dál: Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech...

 • Přečteno: 274

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0