• Úvod
 • Důležitá sdělení - Přírodovědecká fakulta JU

Anketa města České Budějovice k adaptační strategii na změny klimatu

Statutární město České Budějovice připravuje strategický dokument "Místní adaptační strategie města České Budějovice na změny klimatu" zaměřující se na hledání opatření ohledně aktuálních i předpokládaných dopadů změn klimatu. Součástí analytické části přípravy tohoto dokumentu je anketa a pocitová mapa, které jsou zaměřeny na hledání míst, které potřebují změnu, protože se přehřívají, nemají dost kvalitní zeleně, jsou nezastíněná nebo zde chybí např. nějaký vodní prvek. Anketu i pocitovou mapu můžete najít zde.

Zpět na: Aktuálně z katedry

D36

Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. D 36
ze dne 7. září 2010, (ve znění z 28.1.2022)
kterým se vydává statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

I. Záměr

Příprava budoucích učitelů přírodovědných předmětů na středních školách zahrnuje na PřF JU pedagogickou praxi jako nedílnou součást výuky. Záměrem PřF JU je, aby tato praxe probíhala na vybraných, tzv. fakultních, školách u vybraných učitelů tak, aby byla zaručena kvalitní úroveň pedagogické praxe budoucích učitelů. Dalším záměrem PřF je zapojit učitele z praxe do výuky oborových didaktik.

II. Kritéria pro přiznání označení Fakultní škola (dále FŠ)

 1. Ve škole je realizována kvalitní výuka alespoň dvou přírodovědných předmětů kvalifikovanými a kreativními učiteli různých aprobací a zároveň je tu velmi dobré pomůckové, materiální a technické vybavení pro výuku těchto předmětů. Kvalita výuky se projevuje např. v angažování studentů v mimoškolních studentských pracích na pracovištích AV ČR, PřF JU či v účasti a dobrém umisťování v přírodovědně nebo technicky zaměřených soutěžích středoškolských studentů.
 2. Ve škole jsou do výuky přírodovědných předmětů pravidelně zařazována praktická cvičení či práce studentů v terénu, jsou výrazně uplatňovány inovační trendy ve vyučovacích metodách i v rámci mezipředmětových vztahů. Výuka praktických cvičení probíhá ve specializovaných učebnách a laboratořích (podle typu předmětu).
 3. Vedení školy a jednotliví učitelé zapojení do praxe studentů z PřF JU mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí jak ve formě hospitací, tak ve formě vedení vlastních vyučovacích hodin. Vedení školy i učitelé spolupracují se zodpovědnými pracovníky PřF JU při přípravě a realizaci seminářů pro posluchače učitelství PřF JU, event. při tvorbě výukových materiálů. Vedení školy a učitelé si spolu s odpovědnými pracovníky PřF JU sdělují zkušenosti z pedagogické praxe a konzultují společně záležitosti týkající se pedagogické praxe studentů PřF JU a její náplně, ale též záležitosti týkající se výuky studentů – budoucích učitelů na PřF JU.

III. Okruhy spolupráce PřF JU a fakultní školy a její význam

 1. Na FŠ je možné uskutečňovat bezproblémově pedagogické praxe budoucích učitelů v aprobacích s biologií, chemií, fyzikou, geografií, matematikou a informatikou na základě smluvních vztahů mezi PřF JU, vedením školy a jednotlivými učiteli, a to v takovém rozsahu, aby nenarušoval výuku na FŠ a současně poskytl studentům kvalitní pedagogickou praxi. 
 2. Spolupracující učitelé jsou pravidelně informování o akcích pořádaných PřF JU pro studenty a učitele škol, včetně seminářů, kde se mohou seznamovat s novými poznatky v přírodovědných oborech.
 3. Učitelé FŠ se podílejí na realizaci a na recenzích bakalářských a diplomových prací a projektů týkajících se vzdělávání v oborech, v nichž PřF JU zajišťuje vzdělávání budoucích učitelů středních škol.
 4. Učitelé FŠ se mohou podílet na výuce oborových didaktik na PřF JU.

IV. Formální postup k získání označení „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (ve zkratce „FŠ PřF JU“)

 1. Vedení PřF JU a vedení školy schválí záměr fakulty označit školu jako fakultní školu a vyjádří ochotu spolupracovat v duchu tohoto statutu.
 2. Při slavnostní příležitosti bude na základě souhlasu obou stran škole udělen titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podle statutu FŠ PřF JU. PřF JU vystaví osvědčení o udělení titulu a toto osvědčení bude škole při výše zmíněné slavnostní příležitosti předáno. Titul FŠ PřF JU se uděluje na dobu neurčitou, s tím, že PřF JU může titul v odůvodněném případě škole odejmout (a škola se může bez udání důvodu titulu vzdát).
 3. Každoročně v období duben až září konkretizují obě instituce předpokládané oblasti a formy spolupráce (např. ústní dohoda o náslechových hodinách bude učiněna do konce dubna, aby tyto mohly být zohledněny v rozvrhu pro další školní rok, počty studentů na praxi budou upřesněny v červnu a v únoru po zápisech na PřF JU do zimního nebo letního semestru).
 4. V případě, že některá z institucí neplní podmínky statutu, je možné od dohody o spolupráci odstoupit: v případě, že neplní podmínky PřF JU, může FŠ titul vrátit, v případě, že neplní podmínky FŠ, může PřF JU titul odejmout, v obou případech k datu začátku školního, resp. akademického roku.

V. Finanční otázky

 1. Pro zajištění spolupráce v oblasti pedagogických praxí uzavírá PřF JU s FŠ smlouvu o vedení pedagogických praxí, na jejímž základě jsou tito tzv. fakultní učitelé za realizované rozborové hodiny odměňování.
 2. Akce fakulty zaměřené na další vzdělávání učitelů jsou spolupracujícím fakultním učitelům nabízeny přednostně a všem učitelů z FŠ bezúplatně.
 3. Časově omezené krátkodobé poskytování pomůcek pro zkvalitnění výuky je vesměs bezúplatné.

VI. Všeobecná ustanovení

Toto opatření je platné ode dne vyhlášení a je účinné od 28.. ledna 2022.

K tomuto opatření budou vydávány aktualizované dodatky pro každou jednotlivou školu, jíž bude titul FŠ PřF JU udělen. Dodatek bude podepsaný jak děkanem PřF JU tak ředitelem (zástupcem statutárního orgánu) příslušné školy a bude obsahovat seznam oborů  akreditovaných  na PřF JU, pro něž byla s danou školou  spolupráce  ohledně pedagogických praxí studentů PřF JU mezi FŠ PřF JU dohodnuta.

V Českých Budějovicích 28.ledna 2022

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

PDF

Imatrikulace 2021 - ZRUŠENA

Vážené studentky, vážení studenti, 

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je imatrikulace ZRUŠENA.

Děkujeme za pochopení.

Imatrikulace bakalářských studentů 2022

Vážení noví studenti,

 

v pátek dne 14. října 2022 bude slavnostní imatrikulace vás, nových studentů bakalářských programů na Přírodověcké fakultě JU, kteří u nás v tomto akademickém roce začínají poprvé studovat.

Dostavte se prosím v 11:45 – 12:00 do českobudějovické Besedy (budova přímo na zastávce MHD Poliklinika Sever, vstup z průchodu budovou, dále po schodech do prvního patra).

Vlastní obřad začne ve 13 hodin, potřebujeme vás ale usadit v sále a instruovat o průběhu obřadu.

Oděv: společenský (pánové v obleku, dámy ve společenských šatech vhodných na odpoledne).

 

Na imatrikulaci se nepočítá se zvaním hostů

 

Konec obřadu se předpokládá kolem 14:30.

 

 1. 10. 2022

 

Tomáš Hauer

Proděkan pro studium PřF JU

Informace pro uchazeče o bakalářské studium

Vážení uchazeči,

informace o výsledku Vašich přijímacích zkoušek naleznete v prostředí e-přihlášky na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
Všichni uchazeči obdrží ještě dopis s výsledkem řízení.

Uchazeči, kteří nedoručili maturitní vysvědčení a současně požádali o odložení této povinnosti budou o výsledku zkoušky informováni pouze elektronickou poštou s tím, že v případě splnění zkoušky budou formálně přijati až po doručení dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání.

Studijní oddělení

Jarní promoce

Jarní promoce absolventů všech stupňů studia se posouvá na 8. dubna 2022.

Josef Svoboda (16. 7. 1929 - 22. 11. 2022)

Dne 21. 11. 2022 zemřel ve věku 93 let profesor Josef Svoboda, celosvětově uznávaný obdorník na polární botaniku a ekologii.

Josef Svoboda se narodil v Praze, vyrůstal v Kralupech a poté se přestěhoval do Brna, kde se přihlásil ke studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V pouhých 19 letech byl zatčen a odsouzen na 11 let za protistátní činnost a velezradu. Prošel celkem 17 věznicemi i pracovními tábory, nakonec byl ale v rámci amnestie po 9 letech propuštěn. Pracoval pak brněnské v zoo, potom při průzkumu kvality podzemních vod a nakonec jako technik Botanického ústavu Československé akademie věd v Brně. Přitom dálkově studoval biologii na Univerzitě Karlově v Praze.

V roce 1968 emigroval do Kanady, kde se ve svých 38 letech znovu přihlásil na univerzitu, kde si dodělal bakalářský titul v oboru biologie a rovnou se přihlásil do doktorského studia. Během něj se poprvé dostal do Arktidy. Po získání titulu v roce 1973 přechází na univerzitu v Torontu. Zde také zůstává až do roku 2005, kdy odchází do důchodu.

Výzkumné směry, jimiž se prof. Svoboda během života zabíval, jsou široké - zkoumal diverzitu cévnatých rostlin na konkrétních stanovištích v Arktidě a studoval i fyziologické funkce rostlin, často v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a reakcemi arktického ekosystému na ně. V této souvislosti Josef významně přispěl k zavedení experimentálních otevřených komor (open-top chambers), v nichž se dá napodobit vliv oteplení na vegetaci tundry. Na torontské univerzitě po 30 let vedl letní expedice studentů a spolupracovníků do kanadské vysoké Arktidy. Poslední expedici uspořádal v r. 2002, kdy mu bylo 73 let.

Během svého života ovlivnil a inspiroval mnoho lidí. Mimo jiné i prof. Josefa Elstera, který na základě zkušeností, získaných během expedice Josefa Svobody do Sverdrupova průsmyku na ostrově Ellesmere, později založil Centrum polární ekologie na PřF JU, které spolupracuje s českou arktickou výzkumnou stanicí na Špicberkách, nesoucí jméno právě Josefa Svobody.

V roce 1995 obdržel Josef Svoboda čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2010 byl zvolen členem Učené společnosti ČR. V roce 2017 mu byl v Praze udělen papežský Řád svatého Silvestra a obdržel též cenu Nadace Neuron. V roce 2021 pak obdžel i kanadské nejvyšší státní vyznamenání - Řád Kanady.

Několik rozhovorů z posledních let s prof. Svobodou si můžete přečíst či poslechnout zde:

Aktuálně.cz 2022: Dávej si pozor, aby tě Američané neposlali na měsíc

ČT24 2022: Zemřel česko-kanadský polární ekolog Josef Svoboda

Živa 2019: 90 let Josefa Svobody a jeho zřetelná stopa v kanadské Arktidě

ČRo 2018: V Arktidě ticho až bolí

ČRo 2017: Kriminál byla univerzita prvního řádu

 

Kandidáti navržení na funkci děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Volební komise oznamuje členům akademické obce, že ve stanoveném termínu byli navrženi dva kandidáti na funkci děkana, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.


Prof. Kaštovský svou kandidaturu odmítl. Prof. Vácha s kandidaturou souhlasil a členové akademické obce PřF JU mohou členům volební komise k jeho kandidatuře podat písemné připomínky do 29. listopadu 2022 do 12:00.

Představení prof. Váchy a jeho představ o dalším směřování PřF JU proběhne na shromáždění akademické obce PřF JU 29. listopadu 2022 od 16:00 v učebně B2 Blažkova pavilónu.

V Českých Budějovicích, 22. listopadu 2022

RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.

za volební komisi

 

Přiložené dokumenty:

Plán aktivit volba děkana 2022

 CV. prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Noc vědců 2023

6. 10. 2023
od 17:00 do 22:00

„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy,“ řekl Albert Einstein, zatímco od stolu změnil svět. Zažijme tento pocit společně a nechejme vědu vyzradit její největší tajemství. Zkoumejte, objevujte a bavte se poznáváním. Na co hledáte odpověď? Osvoboďte svou zvídavost a odemkněte bránu k podivuhodným tajům celého světa.

Přírodovědecká fakulta si pro vás připravila bohatý program: 

Můžete si prohlédnout laboratoře a prostory celé fakulty a zapojit se do celofakultní hry Noci vědců o ceny. 

Soutěž probíhá v průběhu celého večera. Stačí když projdete 8 libovolných stanovišť Přírodovědecké fakulty a získáte samolepky do tajenky. 

PROGRAM

Budova C

Přízemí

Luminiscence - Tajemný svět luminiscence aneb studené světlo (učebna C3)

V rámci stanoviště se dovíte, co se skrývá pod pojmem luminiscence. Dále si vysvětlíme, jak luminiscence vzniká, jaké jsou její základní typy a proč se luminiscenci říká studené světlo. Celý program bude doprovázen různými demonstračními pokusy jako fotoluminiscence pigmentů a jiných barviv (vč. chlorofylu), svítící pěna, chemiluminiscence luminolu a oxalátů a mnohé další.


Cukry - Odhalení jednoho tajemství (před učebnou C5)

Porovnání obsahu cukrů v různých druzích ovoce a zeleniny. Účastníci si vyzkouší stanovení obsahu cukrů ve vzorcích ovocných šťáv a popřípadě ve vzorcích nápojů pomocí refraktometru k měření cukru určeného. Je možné změřit i vzorky z donesených nápojů.


Měď - Tajemné komnaty komplexů mědi (učebna C5)

Barevné zkumavkové pokusy s tematikou „měď“, ukázka „chemie na doma“.


Extrakce - Tajemství nemísitelných kapalin (učebna C5)

Pokusy s barvivy, vodou a olejem v dělicí baňce.


Roboti - Tajemství robotických prostředků (učebna C2)

Ukážeme si tajemství robotických prostředků. Robot NAO bude odpovídat na otázky a prozradí vám tajemství pomocí umělé inteligence. Prohlédnout si pak můžete i robotický podvozek, který je též řízený umělou inteligencí.


Drony - Tajemství dronů (v případě hezkého počasí před budovou C, jinak v učebně C4)

Objevte tajemství dronů se senzory, které využívají umělou inteligenci pro rozpoznávání objektů.


Výdej cen

1. patro

Mikroskop - Neviditelné tajemství

Na stanovišti se návštěvníci ponoří do světa, který je pouhým okem neviditelný a budou si moci prohlédnout různé preparáty zvětšené až 400x.


Kadidlo - Tajemství vůně ománského kadidla - využití moderních instrumentálních metod při studiu přírodních látek

Prezentace možností metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou detekcí pro účely studia (nejen) přírodních látek zajímavých vlastností. Kadidlo je vonná pryskyřice produkovaná stromem kadidlovník (Boswellia serrata), jehož cennou složkou jsou tzv. boswellové kyseliny. Tyto sloučeniny mají řadu blahodárných účinků na lidský organismus a jsou jedním ze základních ukazatelů kvality kadidla či výrobků z něj vyrobených. Jak lze tyto sloučeniny spolehlivě identifikovat a kvantifikovat? Co je to HPLC? Stačí špetka vzorku nebo 1 kapka tinktury k analýze? Je Váš nos lepší než náš přístroj? Přijďte se dozvědět zajímavé informace a porovnat Vaše smysly s naším přístrojem!


Fotografie - Argenotypie aneb výroba historické fotografie

Návštěvníci si vyzkouší historickou techniku vyvolávání fotografií založenou na citlivosti železitých solí vůči světlu (proces Van Dyke neboli sépiový tisk).


Barviva - Tajemství zeleného jehličí

Dělení barviv extrahovaných z jehličí, popřípadě z barevných listů stromů pomocí papírové chromatografie. Objevitelé tajemství si připraví extrakt barviv a následně příslušná barviva rozdělí pomocí separační techniky zvané papírová chromatografie. Výsledný chromatogram si budou moci vzít domů a doma se tajemství barviv poodhalí úplně. Nebo to bude s barvivy ještě tajemnější?

Budova B

Tajemství ukrytá v chemickém baru (vestibul B)

Pro návštěvníky budou připravovány různé typy drinků s chemickou/biochemickou tématikou či efektem. Nebude chybět DNA drink, drink se suchým ledem a další. Setkání u baru začíná každou celou hodinu.


Je možné objevit nové druhy savců? (učebna B3)

Přednáška začíná v 17 hod.

Přednáška vysvětlí, proč se počty (nejen) savců stále mění a jestli je stále možné objevit nové druhy. V určitých ohledech i poradí, kam za novými druhy jet a které skupiny studovat.


Ukaž mi lebku a já ti povím, co žeru a jak žiju (učebna B3)

Morfologie obratlovců bývá často provázána se způsobem života. Během praktické ukázky si ukážeme, jak poznat lebky určitých skupin obratlovců. Dále, jak poznat z kostí a zubů věk, potravní specializace nebo míru sociality.


Kryptozoologie anebo lochneska, yetti a spol. pohledem zoologa (učebna B2)

Přednášky v 18:00 a 19:15 hod.

Každý už jistě slyšel o tzv. „kryptidech“ , tedy zvířatech, která jsou hluboce zakořeněna ve folklóru v různých částech světa, ale pro která neexistuje vědecké potvrzení. Tato přednáška by měla své posluchače seznámit s těmi nejznámějšími a nejzajímavějšími kryptidy a předložit zoologické argumenty, zda dané zvíře opravdu může žít, nebo ne.


Magie elektrického pole květů a opylovačů (učebna B1)

Kromě tvaru, barvy a vůně květů umí opylovači detekovat i elektrické pole květů. Dozvíte se, proč je opylovač stále pozitivní a jak elektrický náboj pomáhá přenosu pylu. Program je doprovázen interaktivními úkoly pro děti.


Tajemství 3D tisku (laboratoř aditivní výroby, naproti budově A)

Prozradíme vám tajemství 3D tisku a laserového plotteru.

Nová postdoktorská pozice

Centrum polární ekologie hledá postdoktorského pracovníka, který by rozšířil nově vznikající skupinu vedenou Vojtěchem Kubelkou, Ph.D., zabývající se evoluční ekologií.

Více informací ZDE.

Pro absolventy – instrukce k promocím konaným 1. března 2023

Vážení čerství absolventi,

úspěšně jste zakončili bakalářské, magisterské či doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, k čemuž Vám srdečně blahopřeji. Nyní Vás čeká ještě promoce. Promoce se budou konat 1. března 2023 v DK Metropol na Senovážném náměstí.

 V příloze najdete rozdělení do skupin pro promoční obřad.

Moc bychom si přáli, aby Vám a Vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky, proto spoléhám, že i Vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh promoce byl hladký a důstojný. K tomu je mimo jiné potřeba, abyste se před vlastním obřadem seznámili s jeho scénářem a vyzkoušeli si některé části. Proto Vás prosím, abyste se dostavili včas k instruktáži:

 • první skupina v 9:45 hodin,
 • druhá skupina v 12:15 hodin.

Začátky promocí jsou v 10:30 hodina ve 13:00 hodin.

Hostům, které si na promoci pozvete, sdělte, že cca 20 minut před zahájením obřadu (tedy od 10:10 a 12:40) budou moci zaujmout místa v sále. Míst k sezení by měl být dostatek.

Pokud někdo z Vás ví určitě, že se promočního obřadu nezúčastní, prosím, aby to sdělil na studijní oddělení.

Ještě jednou blahopřeji k úspěšnému zakončení studia a těším se na shledanou s Vámi v den promoce.

Tomáš Hauer
proděkan pro studium

Příloha: rozdělení do skupiny pro promoci.

Pro absolventy – instrukce k promocím konaným 27. června 2023

Vážení čerství absolventi,

úspěšně jste zakončili bakalářské, magisterské či doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, k čemuž Vám srdečně blahopřeji. Nyní Vás čeká ještě promoce. Promoce se budou konat 27. června 2023 v DK Metropol na Senovážném náměstí.

V rozdělení do skupin pro promoční obřad je následující:

 • první skupina (začátek vlastní promoce v 10:30 hodin)
  všechny bakalářské programy vyjma Biological Chemistry a Bioinformatics
 • druhá skupina (začátek vlastní promoce v 13:00 hodin)
  bakalářské programy Bioinformatics a Biological Chemistry, všechny magisterské programy, všechny doktorské programy


Moc bychom si přáli, aby Vám a Vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky, proto spoléhám, že i Vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh promoce byl hladký a důstojný. K tomu je mimo jiné potřeba, abyste se před vlastním obřadem seznámili s jeho scénářem a vyzkoušeli si některé části. Proto Vás prosím, abyste se dostavili včas k instruktáži:

 • první skupina v 9:45 hodin,
 • druhá skupina v 12:15 hodin.

Začátky promocí jsou v 10:30 hodina ve 13:00 hodin.

Hostům, které si na promoci pozvete, sdělte, že cca 20 minut před zahájením obřadu (tedy od 10:10 a 12:40) budou moci zaujmout místa v sále. Míst k sezení by měl být dostatek.

Pokud někdo z Vás ví určitě, že se promočního obřadu nezúčastní, prosím, aby to sdělil na studijní oddělení.

Ještě jednou blahopřeji k úspěšnému zakončení studia a těším se na shledanou s Vámi v den promoce.

 

Tomáš Hauer
proděkan pro studium

 

Pro absolventy – instrukce k promocím konaným července 2022

Vážení čerství absolventi,

úspěšně jste zakončili bakalářské, magisterské či doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, k čemuž Vám srdečně blahopřeji. Nyní Vás čeká ještě promoce. Promoce se budou konat 1. července 2022 v DK Slavie(velká žlutá budova na nábřeží Malše za Jihočeským divadlem).

 V příloze najdete rozdělení do skupin pro promoční obřad.

Moc bychom si přáli, aby Vám a Vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky, proto spoléhám, že i Vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh promoce byl hladký a důstojný. K tomu je mimo jiné potřeba, abyste se před vlastním obřadem seznámili s jeho scénářem a vyzkoušeli si některé části. Proto Vás prosím, abyste se dostavili včas k instruktáži:

 • první skupina v 8:30 hodin,
 • druhá skupina v 10:45 hodin,
 • třetí skupina v 13:00 hodin.

Začátky promocí jsou v 9:15 hodin, 11:30a ve 13:45 hodin.

Hostům, které si na promoci pozvete, sdělte, že cca 20 minut před zahájením obřadu (tedy od 8:55, 11:10 a od 13:25) budou moci zaujmout místa v sále. Míst k sezení by měl být dostatek.

Pokud někdo z Vás ví určitě, že se promočního obřadu nezúčastní, prosím, aby to sdělil na studijní oddělení.

Ještě jednou blahopřeji k úspěšnému zakončení studia a těším se na shledanou s Vámi v den promoce.

Tomáš Hauer
proděkan pro studium

Informace k promocím 1 července 2022

 

 

 

 • 1
 • 2

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0