Skip to main content

Seminář KBE - host Jindřiška Bojková
Seminář KBE - host Jindřiška Bojková

Kdy:
2024-10-03 15:00

Kde:
B1

O události

Jindřiška Bojková: Biodiverzita tekoucích vod v časech klimatické změny

Dopady měnícího se klimatu v současné době pozorujeme ve většině biologických systémů. V tekoucích vodách jsou v současnosti intenzivně zkoumány pomocí analýzy druhových a environmentálních dat z posledních zhruba třech dekád sbíraných pro účely hodnocení ekologického stavu toků. Souběžně s klimatickou změnou však probíhá mnoho dalších procesů s různým, ať už negativním, nebo pozitivním účinkem, a proto nelze všechny současné změny ve společenstvech připsat pouze na vrub měnícího se klimatu. Jedná se především o významné zlepšení jakosti vody z hlediska koncentrací živin a organických látek a s tím související kvality prostředí. Důsledkem je zotavování společenstev a růst biodiverzity. Zároveň se společenstva restrukturují v důsledku oteplování a změn průtoků, ale také šíření invazních druhů. 

Pro upozadění vlivů hlavních antropických stresorů a vlivu invazních druhů byly studovány úseky českých toků, které jsou dlouhodobě minimálně ovlivněny člověkem (tzv. referenční toky). Jejich opakovaným sledováním v čase lze změny ve společenstvech dát do souvislosti s termálními změnami prostředí. Studovanou biotickou složkou bylo společenstvo makrozoobentosu. 

Výrazné změny ve složení společenstev v čase byly překvapivě způsobeny expandujícími druhy z řad původních druhů naší fauny, kteří masivně zvýšili svou abundanci i frekvenci, zatímco ubývajících bylo velmi málo. V důsledku značné převahy „vítězů“ nad „poraženými“ narostl počet druhů i abundance na lokální i regionální škále. Převažující významný vliv zvýšené teploty (jak letní, tak zimní) naznačuje, že toto zvýšení bylo dosud pro většinu druhů prospěšné. Zároveň nebyly zjištěny významné změny v kvalitě vody či prostředí toků, které by působily společně s oteplováním, snad s výjimkou změny průtoků. Je možné, že zjištěný nárůst počtu druhů a abundance je pouze přechodným stavem tzv. extinkčního druhu. Šířící se „vítězové“ expandovali oběma směry podél říčního kontinua, což vedlo k homogenizaci čili jevu, kdy jsou si společenstva na jednotlivých lokalitách vzájemně podobnější druhovým složením. To je obvyklé spíše v tocích, kde negativně působí různé antropogenní stresory a společenstvo se zúží na omezenou skupinu tolerantních „vítězů“, zatímco zbytek citlivých druhů patří k „poraženým“. Najít případy homogenizace v důsledku převahy „vítězů“ je proto velmi neobvyklé. Změny druhového složení se promítly také do funkční diverzity společenstev. 

Velmi podobné trendy růstu lokální diverzity i abundance byly zjištěny i v narušených tocích ČR, ale zde hrála významnou roli míra morfologické degradace toků, kvalita vody a také šíření nepůvodních druhů. Tato studie dokumentuje, že bentická společenstva tekoucích vod v současnosti prochází významnými změnami, pro něž je důležitá kvalita biotopů a ukazuje, že zachování přírodního stavu toků je zásadní pro omezení úbytku druhů v důsledku klimatických změn.

 
Jindřiška pracuje jako vedoucí pracoviště Hydrobiologie na Ústavu botaniky a zoologie Přírodvědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 
 
 

Powered by iCagenda

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0